ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

h051
 การประชุมชี้แจง/สัมมนา และประเมินผลจังหวัด
 
ปีงบประมาณ 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การบริหารธุรกิจสหกรณ์และการเงินสหกรณ์"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "การวิเคราะห์แผนธุรกิจสหกรณ์และการบริหารความเสี่ยง"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส."