ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  รายงานการปรชุมคณะกรรมการบริหาร กพสง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562 (เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
  (เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
  (เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561)
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561)
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2561)
   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561)
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561)
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561)
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561)
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561)
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561)
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561)
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
    (เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
     (เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมื่อวันที่24 สิงหาคม 2560)
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560)
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559)
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
      (เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 
      (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560)
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     (เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     (เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     (เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพน. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     (เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560)
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2559
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559)
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558)
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
      รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 
     (เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
     (เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559)
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน

     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
     (เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559)

    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
     (เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
     (เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559)
    รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 
     (เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559)
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2558
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     รายงานการประชุมคณะกรรมการ กพส. ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558) 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการ กพส. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เมื่ิอวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ) 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการ กพส. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 )
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมือวันที่ 23 กันยายน 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมือวันที่ 27 สิงหาคม 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมือวันที่ 14 กรกฎาคม 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมือวันที่ 22 เมษายน 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมือวันที่ 29 ธันวาคม 2557)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 
     (เมือวันที่ 1 ตุลาคม 2557
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำหนักบริหารเงินทุน
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558)
     รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
     (เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)