ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

h044

ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  และโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายรัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึง
  แหล่งเงินกองทุน (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง
  ภาคการเกษตร (ASPL) ยูทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1:การสร้างความเข้มแข็ง (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด (ASPL) ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 4: 
  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่
  Agri-Map ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (คลิก)
   
ปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2562 (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการหลวง ปี 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
ปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3) (คลิก)
  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ถายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map
ในนิคมสหกรณ์ ปี 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร (คลิก)
   
ปีงบประมาณ 2560  
โครงการพิเศษ โครงการสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพรระราชดำริและ 
  โครงการหลวง ปี 2560  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร  (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q shop)ของสหกรณ์  (คลิก)
  โครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการเข้าสู่แผนความเข้มแข็งของสหกรณ์  (คลิก)
โครงการพิเศษเพิ่มเติม โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค  (คลิก)
  โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2560  (คลิก)
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟของสถายันเกษตรกร ปี 2560  (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560  (คลิก)
  โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network)
 ปี 2560  (คลิก)
  โครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ  (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุรภาพลดต้นทุนการผลิต  (คลิก)
  โครงการการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map ในนิคมสหกรณ์  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์  (คลิก)