ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

h044
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเจรจาประนีประนอมหนี้กองทุนพัฒนสหกรณ์ภายหลังคำพิพากษาและออกหมายบังคับคดี
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง การชำระหนี้ และการส่งหลักฐานการชำระหนี้ เงินกพส.
และตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดจ้างพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนผัน การขยายเวลาชำระหนี้  
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  การไกล่เกลี่ยคดี  และการประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการกำหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(แก้ไข 9 ก.พ. 54
)
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และแบบสัญญาจ้างของพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์