ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

h043
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กพส
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 192/2560 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กพส.
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 77/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 43/2560 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 111/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสรมสหกรณ์
      คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 17/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรมส่งเสริม เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 45/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสรมสหกรณ์
     คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 789/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหาร กพส.
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ กพส.
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 1/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 2/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 1/2555 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 3/2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
     คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์