ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

h035
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
แผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2560
แผนแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2559)
แผนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2559)
แผนแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 2 ปี 2559)
 
ยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2559
แผนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2558)
แผนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2558)
แผนแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
แผนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (ทบทวนครั้งที่ 1 ปี 2558)