ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ข้อมูลทั่วไป
ผลประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ภาคผนวก
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ข้อมูลทั่วไป
ผลประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ภาคผนวก
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ข้อมูลทั่วไป
ผลประเมินการบริหารจัดการเงิน กพส.
ภาคผนวก
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ข้อมูลทั่วไป 
ผลการดำเนินงาน  Part 2 
ภาคผนวก Part 2  Part 3 
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ข้อมูลทั่วไป
ผลการดำเนินงาน Part 2  Part 3
ภาคผนวก Part 2 
 
 

การจัดตั้ง “เงินทุนส่งเสริมการสหกรณ์”

          ในปี พ.ศ. 2483 รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณให้ไว้เป็นทุนช่วยเหลือสหกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น สหกรณ์ขายข้าวและพืชผลร้านสหกรณ์และสหกรณ์นิคมกสิกรรม ฯลฯ โดยมอบให้กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้สหกรณ์ประเภทต่างๆ กู้เพื่อเป็นทุน เรียกว่า“ทุนส่งเสริมการสหกรณ์” โดยให้สหกรณ์ประเภทต่างๆ นอกจากสหกรณ์ประเภทหาทุนกู้ไปขยายกิจการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สหกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลือนี้ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ที่ดินและสหกรณ์พาณิชย์ ต่อมากระทรวง การคลังได้เห็นชอบให้รวมเงินทุนส่งเสริมการสหกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากเงินงบประมาณปี 2491 และปี 2492 เข้าด้วยกัน ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนเงินทั้งสิ้น 25.768 ล้านบาท จัดตั้งเป็น “เงินทุนส่งเสริมการสหกรณ์” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2493 หลังจากนั้นรัฐบาลได้ให้งบประมาณเพิ่มเติมเป็นรายปีจนถึงสิ้นปี พ.ศ.2500 มีเงินทุนรวมทั้งสิ้น 91.904 ล้านบาท(ตามรายงานครบรอบ 50 ปีของสหกรณ์ในประเทศไทย)
ต่อมาได้มีการจัดตั้งเงินทุนต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์อีก ดังนี้
ปี 2509 เงินทุนหมุนเวียนจัดสหกรณ์ที่ดินและอาคาร
ปี 2513 เงินทุนหมุนเวียนจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
ปี 2518 เงินทุนหมุนเวียนโครงการเร่งรัดพัฒนาดินเปรี้ยวเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ปี 2520 เงินทุนหมุนเวียนให้สหกรณ์ร้านค้ากู้ยืม
ปี 2520 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อให้สหกรณ์การเกษตรกู้ยืมสำหรับสร้างฉาง ซื้อและปรับปรุงที่ดิน
ปี 2523 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด
 
การจัดตั้ง “เงินทุนหมุนเวียนสหกรณ์”
         ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาเห็นว่า เงินทุนหมุนเวียนที่อยู่ในความดูแลของกรมฯ มีอยู่หลายเงินทุน แต่ละเงินทุนมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ ทำให้การใช้ประโยชน์จากแต่ละเงินทุนมีจำกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอรวมเงินทุนต่างๆ เข้าด้วยกัน และกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบตามหนังสือ ที่ กค 0507/119 ลงวันที่ 4 มกราคม 2527 ให้รวมเงินทุนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จำนวน 7 เงินทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเข้าเป็นเงินทุนหมุนเวียนเดียวกัน รวมเป็นเงิน 339.442 ล้านบาท ใช้ชื่อว่า “เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์” ขึ้นในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ โดยการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ต่าง ๆ กู้ยืมไปดำเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิก แต่เนื่องจากความต้องการใช้เงินทุนมีจำนวนมาก ไม่สามารถจะพิจารณาสนับสนุนให้แก่ทุกสหกรณ์ได้ เพราะจำนวนเงินมีจำกัด ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ขอตั้งงบประมาณประจำปี เพื่อขอเพิ่มจำนวนเงินทุน และได้รับงบประมาณ ดังนี้
ปี 2533 ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน 6.254 ล้านบาท
ปี 2534 ได้รับเงินงบประมาณตามโครงการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียมหอมแดงและหอมหัวใหญ่ จำนวน 100.000 ล้านบาท
ปี 2535 ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน 49.000 ล้านบาท (โครงการนิคมสหกรณ์อีสานพัฒนา จำนวน 40.000 ล้านบาท โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยจากไต้ฝุ่นเกย์ 9.000 ล้านบาท)
ปี 2536 ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน 30.000 ล้านบาท (โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยจากไต้ฝุ่นเกย์ 9.000 ล้านบาท โครงการเร่งรัดเพิ่มผลผลิตสหกรณ์ ผู้ใช้น้ำ 10.000 ล้านบาท โครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานในเขต นิคมสหกรณ์ 11.000 ล้านบาท)

ปี 2538 ได้รับเงินงบประมาณสำหรับให้สหกรณ์ขนาดเล็กไม่มีแหล่งเงินทุนกู้ยืม จำนวน 200.000 ล้านบาท

ปี 2539 ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน 700.000 ล้านบาท
ปี 2540 ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน 450.000 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 1,874.696 ล้านบาท
 
การจัดตั้ง “เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์”
         กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ได้ตั้งขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยมีเงินทุนแรกตั้ง จำนวน 2,286.350 ล้านบาท ซึ่งมีที่มาของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
-โอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 134 (วรรคท้าย) จำนวน 2,118.910 ล้านบาท
-เงินทุนส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์ จำนวน 99.820 ล้านบาท
-เงินสมทบจาก ADB จำนวน 67.620 ล้านบาท
ต่อมาได้รับงบประมาณประจำปีเพิ่มเติม ดังนี้
-ปีงบประมาณ 2543 จำนวน 50.000 ล้านบาท
-ปีงบประมาณ 2544 จำนวน 50.000 ล้านบาท
-ปีงบประมาณ 2545 จำนวน 531.610 ล้านบาท (เงินโครงการพัฒนาธุรกิจโคนม ตามโครงการงบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2545 จำนวน 600.000 ล้านบาท ส่งคืนรายได้แผ่นดินจำนวน 68.390 ล้านบาท คงเหลือ 531.610 ล้านบาท)
ในปี พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 ได้โอนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณประจำปีเพิ่มเติม ดังนี้
-ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 50.000 ล้านบาท  (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐ 50.000 ล้านบาท)
-ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 139.000 ล้านบาท  (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐ 50.000 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ 89.000 ล้านบาท)
-ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 100.000 ล้านบาท  (โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ 90.000 ล้านบาท และโครงการรวบรวมปาล์มน้ำมัน 10.000 ล้านบาท)
-ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 116.800 ล้านบาท (โครงการทุนหมุนเวียนสำหรับสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง 16.800 ล้านบาท และโครงการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสหกรณ์ 100.00 ล้านบาท)
นอกจากนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ยังได้รับเงินบริจาคจากสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (Agricultural Sector Program Loan : ASPL) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2554 รวมเป็นเงิน 484.322 ล้านบาท
ฐานะการเงินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ วันต้นปีงบประมาณ 2555 มีเงินทุน จำนวน 4,527.983 ล้านบาท ประกอบด้วย
-เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3,323.765 ล้านบาท 
-เงิน ADB โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 12.057 ล้านบาท 
-เงิน ASPL จำนวน 484.322 ล้านบาท 
-รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(สะสมตั้งแต่ปี 2542-2554) จำนวน 707.839 ล้านบาท
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
หนังสือที่ กษ1102/782 เรื่องมาตรการที่จะดำเนินการกับสหกรณ์ที่ค้างชำระหนี้เงินทุนและกองทุนต่าง ๆ
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนการดำเนินคดี (ลว. 20 ม.ค. 2542)
หนังสือที่ กษ1101/15233 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับสินเชื่อของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 3 ธ.ค. 2541)

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารเงิน กพส.

หนังสือที่ กษ 1105/11299 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
(ลว.15 ต.ค. 2558) 
หนังสือที่ กษ 1108/10095 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
(ลว 7 ต.ค.2557) 
หนังสือที่ กษ1108/10464-10466 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2556
(ลว. 26 ส.ค. 2556) แบบรายงาน 
หนังสือที่ กษ1108/13517 เรื่องซักซ้อมแนวทางการบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 28 พ.ย. 2555) 
หนังสือที่ กษ1108/11116 เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนดอกผลดอกผลเงินกองทุนนอกงบประมาณ (ลว. 21 ก.ย. 2555)
อ้างถึงหนังสือ ที่ กษ 1108/9961
หนังสือที่ กษ1108/9961 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2555
(ลว. 29 ส.ค. 2555)
หนังสือที่ กษ1108/9340 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 (ลว. 17 ส.ค. 2555)
หนังสือที่ กษ1108/7809 เรื่องเร่งรัดการส่งหลักฐานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 10 ก.ค. 2555)
หนังสือที่ กษ1113/075 เรื่องขออนุมัติใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 16 ก.พ. 2555)
หนังสือที่ กษ1110/12641 เรื่องการบริหารจัดการเงินกพสปีงบประมาณ 2555 ส่วนภูมิภาค (ลว. 26 ต.ค. 2554)
หนังสือที่ กษ1110/12600 เรื่องการบริหารเงินกู้ กพส ปีงบประมาณ 2555 (ลว. 25 ต.ค. 2554)
หนังสือที่ กษ1110/9777 เรื่องโอนดอกผลที่เกิดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนนอกงบประมาณ
และรายงานยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร (ลว. 18 ส.ค. 2554)
หนังสือที่ กษ1110/11006 เรื่องการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(ส่วนภูมิภาค) (ลว. 16 ก.ย. 2553)
หนังสือที่ กษ1110/9585 เรื่องการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 9 ก.ย. 2547)
หนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ1110/6011 เรื่องการยกเว้นค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของส่วนราชการ (ลว. 16 มิ.ย. 2547)
หนังสือที่ กษ1110/11563 เรื่องแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ลว. 1 ต.ค. 2546)
หนังสือที่ กษ1110/1940 เรื่องวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกเงินกู้ และการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว. 28 ก.พ. 2546)

  ระเบียบเกี่ยวกับบัญชี และการเงิน
หนังสือที่ กษ 1105/5917 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว.3 มิ.ย.2558)
คู่มือวิธีปฏิบัติตามกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสงเคราะห์ของรัฐ
หนังสือที่ กษ 1108/9928 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการปฏิบัติงานสำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 15 ส.ค. 2556)
หนังสือที่ กษ 1108/8671 เรื่องยืนยันยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (ลว. 16 ก.ค. 2556) แบบ 1-3
หนังสือที่ กษ1110/10138 เรื่องการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว105 เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551 (ลว. 20 มี.ค. 2551)
หนังสือที่ กษ1110/11778 เรื่องแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงินและการบัญชีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 11 พ.ย. 2547)

  ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินคดี
หนังสือที่ กษ 1108/14461 แนวทางการขอไกล่เกลี่ยคดี หรือประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 26 ธ.ค. 2555)
หนังสือที่ กษ 1108/3868 การติดตามเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน และค่าใช้จ่ายคืนโจทย์ (ลว. 30 เม.ย. 2555)
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 10/2553 เรื่องเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)(ระหว่างศาลปกครองนครราชสีมา-ศาลจังหวัดสุรินทร์)
(ลว. 20 มิ.ย. 2553)
คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 624/2552 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบังคับคดีและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์
ประสานงานบังคับคดี (ลว. 6 พ.ย. 2552)
หนังสือที่ กค 0414/20167 เรื่องการขอประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (ลว. 16 ส.ค. 2550)
หนังสือที่ กษ 1110/6689 เรื่องแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเงินทุน
ที่เข้าข่ายลักษณะการฟ้องคดีในศาลปกครอง (ลว. 13 มิ.ย. 2550)
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว336 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ลว. 19 ก.ย. 2549)
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ว44 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่ง (ลว. 23 มิ.ย. 2549)
หนังสือที่ กษ 1101/4244 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้
ตามคำพิพากษา (ลว. 8 เม.ย. 2548)
คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 454/2548 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ลว. 8 มิ.ย. 2548)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ ลธ.ปว 12986/2515 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี (ลว. 4 ธ.ค. 2515)
ระเบียบเกี่ยวกับเงินทุนอื่น

หนังสือที่ กษ1110/9938 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นจากการนำเงินกองทุนฝากธนาคาร
(ลว. 24 ส.ค. 2553)

  การค้ำประกันและหลักประกัน
ตัวอย่างแบบหนังสือสัญญาจำนอง
ตัวอย่างหนังสือสัญญาจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (ไม่จำนองที่ดิน) 
หนังสือที่ กษ 1110/1456 เรื่องซักซ้อมการจำนองสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนเป็นประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว. 8 ก.พ. 2554) 
หนังสือที่ กษ1110/1702 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ (ลว. 19 ก.พ. 2552) 
หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ1110/11452 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว.15 ต.ค. 52) 
หนังสือที่ กษ 1110/2664 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ (ลว. 15 มี.ค. 2549) 
หนังสือที่ กษ 1110/6948 เรื่องแนวทางปฏิบัติการการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์
(ลว. 5 ก.ค. 2549) 
หนังสือที่ กษ 1110/14035 เรื่องการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ (ลว. 1 ธ.ค. 2548) 
หนังสือที่ กษ 1110/3609 เรื่องการค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ (ลว. 4 เม.ย. 2545)
หนังสือที่ กษ 1110/11442 เรื่องการค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ (ลว. 4 พ.ย. 2542)
 
  การมอบอำนาจ
เรื่องมอบอำนาจการจำนอง การถอดจำนอง การบังคับจำนอง อ้างถึงหนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว.8 ส.ค.2548)
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
คำสั่งที่ 412/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2555)
คำสั่งที่ 411/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2555)
คำสั่งที่ 84/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555) (ยกเลิก 30 ส.ค.2555)
คำสั่งที่ 83/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555)
คำสั่งที่ 82/2555 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว. 17 ก.พ. 2555)
คำสั่งที่ 440/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2554) (ยกเลิก 17 ก.พ.2555)
คำสั่งที่ 439/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2554) (ยกเลิก 17 ก.พ.2555)
คำสั่งที่ 124/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2554)
คำสั่งที่ 123/2553 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2554)
คำสั่งที่ 122/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553)
(ยกเลิก 30 ส.ค.2555)
คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553)
หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1115/8433 (ลว. 4 ส.ค. 2552)
คำสั่งที่ 530/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์
และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ลว. 9 ธ.ค. 2552) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)
คำสั่งที่ 529/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ลว. 9 ธ.ค. 2552) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)
คำสั่งที่ 502/2550 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เเกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 27 พ.ย. 2550) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)
หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1101/9313 มอบอำนาจดำเนินการในฐานะผู้รับจำนอง (ลว. 8 ส.ค. 2548)
คำสั่งที่ 149/2546 เรื่องมอบอำนาจให้ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนาม
ในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 13 มี.ค. 2546)
หนังสือที่ กษ1101/5817 เรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีเพ่ง (ลว. 30 พ.ค. 2546) 
คำสั่งที่ 290/2544 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
กองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 10 ก.ค. 2544)
คำสั่งที่ 574/2540 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 20 พ.ย. 2540)
คำสั่งที่ 266/2539 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดรับจำนอง และไถ่ถอนจำนองทรัพย์สิน (ลว. 26 เม.ย. 2539)
(ใช้หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ1101/9313 แทน)

  เกี่ยวกับการเบิกเบี้ยประชุม
พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
หนังสือที่ กค 0406.4/ว.322 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ลว. 24 ก.ย. 2551)
หนังสือที่ กค 0406.4/ว.21 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553 (ลว. 23 ก.พ. 2553)

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.39 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ลว. 27 เม.ย. 2554)
หนังสือที่ กค 0406.4/ว.81 (13 ก.ย. 2554) เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับ
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ลว. 13 ก.ย. 2554)

หนังสือที่ กษ 1103/835 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ลว. 1 มี.ค. 2556)
  หนังสือเกี่ยวกับการสืบทรัพย์
หนังสือที่ กษ 1115/11392 เรื่องการบังคับคดีแพ่งและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้
การขอประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (ลว. 13 ต.ค. 2552)
หนังสือที่ กษ 1101/4244 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้
ตามคำพิพากษา (ลว. 8 เม.ย. 2548)
หนังสือที่ มท 0726/ว 02433 เรื่องหน่วยราชการขอให้นำชี้ตำแหน่งที่ดิน
   
                                      logo
สัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)
          คณะกรรมการบริหาร กพส. ได้จัดประกวดสัญลักษณ์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ กพส. โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายบำรุง อิสรกุล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 5,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดเครื่องหมายกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดเครื่องหมายกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
          รูปแบบสัญลักษณ์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นถุงเงินรูปหยดน้ำสีน้ำเงินฟ้ารูปเกลียวเชือกอยู่ใน แนวคิดการออกแบบ คือ
ถุงเงิน          แสดงถึง      การดำเนิงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินกองทุน 
รูปหยดน้ำ     แสดงถึง     ความมีน้ำใจ ความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาองค์กร
เกลียวเชือก   แสดงถึง     ความสามัคคี ความร่วมมือในการดำเนินงาน
ขั้นบันได      แสดงถึง     การพัฒนาสู่เป้าหมายสูงสุดซึ่งนำไปสู่ความเป็นเลิศ 
สีน้ำเงินฟ้า    แสดงถึง     บุคลิกที่สุขุมขององค์กร ความมีวิสัยทัศน์ ความมีน้ำใจ และความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา

h044

ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  และโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายรัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึง
  แหล่งเงินกองทุน (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้าง
  ภาคการเกษตร (ASPL) ยูทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1:การสร้างความเข้มแข็ง (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด (ASPL) ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 4: 
  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่
  Agri-Map ในนิคมสหกรณ์ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (คลิก)
   
ปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (คลิก)
โครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2562 (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการหลวง ปี 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
ปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3) (คลิก)
  โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่ (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ถายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map
ในนิคมสหกรณ์ ปี 2562 (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร (คลิก)
   
ปีงบประมาณ 2560  
โครงการพิเศษ โครงการสนับสนุนเงิน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพรระราชดำริและ 
  โครงการหลวง ปี 2560  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร  (คลิก)
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q shop)ของสหกรณ์  (คลิก)
  โครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการเข้าสู่แผนความเข้มแข็งของสหกรณ์  (คลิก)
โครงการพิเศษเพิ่มเติม โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค  (คลิก)
  โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2560  (คลิก)
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟของสถายันเกษตรกร ปี 2560  (คลิก)
  โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาเกษตรกร ปีงบประมาณ 2560  (คลิก)
  โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network)
 ปี 2560  (คลิก)
  โครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ  (คลิก)
  โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุรภาพลดต้นทุนการผลิต  (คลิก)
  โครงการการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map ในนิคมสหกรณ์  (คลิก)
  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์  (คลิก)