h022
table015

 

  องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  อำนาจและหน้าที่อื่นของ คพช. ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสหกรณ์
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ
 
 

คำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  คำสั่งที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
  คำสั่งที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน
  คำสั่งที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดสรรคผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ์
  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
  คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทรณ์
ประการศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งผู้ทรคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
   
ประกาศคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ
 
  เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการดำเนินงานอื่น
ของคณะอนุกรรมการ 
  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ พ.ศ. 2561
เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ประกาศคณะอนุกรรมการ คพช.  
  เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
สรุปมติประชุม คพช.