ความเป็นมาของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  การแข่งขันของประเทศ FTA
   
  โครงการที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหณ้าเนเปียร์ ปากช่อง
2. โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก(Smart Farm) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดการค้าเสรี FTA
3. โครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ(Premium) เพื่อรองรับตลาด AEC
4. โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยวสัตว์เพื่อรองรับ AEC
5. โครงการปรับโครงสร้างโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  การแข่งขันข้าวไทยสู่สากล
6. โครงการนำร่องการเลี้ยงโคนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)
7. โครงการปรับโครงสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จำกัด
8. โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก
10. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง
11. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
12. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
   
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
  คำสั่งที่ 289/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  (โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร) (ลว 26 มิ.ย. 55)
   
  กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
  ของประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  การแข่งขันของประเทศ
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
  ของประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  การแข่งขันของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
  ของประเทศ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
4. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
  ของประเทศ ว่าด้วยการเบิกเงินการจ่ายเงิน การนำส่งเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ.2548
   
  Website ที่เกี่ยวข้องของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
  การแข่งขันของประเทศ (FTA)
  Website กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  เอกสารเผยแพร่ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
  คู่มือเสนอขอรับการสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ