โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
  ที่มาโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
   
  หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1105/7034 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่องสำรวจความต้องการ
  เงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (NEW)
   
  ปีงบประมาณ 2560
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL
   
  ปีงบประมาณ 2559
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL
   
  ปีงบประมาณ 2558
  โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร
  โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL
   
  ระเบียบ ประกาศ คำสั่งหนังสือเวียนกรมส่งเสริมสหกรณ์
  หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ 1105/5270 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 475/2545 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้
  เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการฯ  แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว 5 ก.ย. 2545)
  หนังสือที่ กษ 1108/1613 (12 มี.ค. 2557) เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งเงินบริจาคและ
  ค่าธรรมเนียมของสหกรณ์และหลักเกณฑ์การปรับตารางการบริจาคเงิน ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับ
  โครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
  มาตรการกับสหกรณ์ที่ไม่ส่งเงินบริจาคตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL)
   
  เอกสารดาวโหลด
  แบบสำรวจแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ASPL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  แบบสำรวจความต้องการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  แบบรายการการเบิกจ่ายเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ASPL) ตั้งแต่ปี 2556-2560