เงินทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด 
   
  โครงการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
   
  เงินทุนทำการแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   
  เงินมูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท
   
  เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์