h022
table015

 

  องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  อำนาจและหน้าที่อื่นของ คพช. ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสหกรณ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คพช.  
  คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ์
  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
  คณะอนุกรรมการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านฟื้นฟูกิจการ
  คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทรณ์
ประกาศคณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สรุปมติประชุม คพช.