h009
 ปีงบประมาณ 2559
   pic1โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร
     pic3 ผลการดำเนินงาน

 

   pic1โครงการชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไย ปี 2548
     pic3 ผลการดำเนินงาน

 

   pic1 มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     pic3 ผลการดำเนินงาน (อยุ่ระหว่างการดำเนินงาน)

 

   pic1การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาบรัฐบาล
     pic3 ผลการดำเนินงาน