h008

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ

 pic1    โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

 pic1    โครงการส่งเสริมและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่สหกรณ์ในสถาบันเกษตรกร ปี 2563

 pic1    โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

 pic1    โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต

 pic1   โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2563

 pic1   โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร (ASPL)

 pic1   โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL

 pic1  โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 4)

 pic1   โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่

 pic1   โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์

 pic1   โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมกาแฟในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 pic1   โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์

pic1   โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ภายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map ในนิคมสหกรณ์

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ
pic1โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
pic1โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2562
pic1โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
pic1โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
pic1โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2562
pic1โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคการเกษตร ปีงบประมาณ 2562
pic1โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ 2562
pic1โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 3)
pic1โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
pic1โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่
pic1 โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ถายใต้นโยบายการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri - Map ในนิคมสหกรณ์ ปี 2562
pic1 โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร
 
 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ
     pic1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
     pic1 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2561
     pic1 โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     pic1 โครงการพัฒนาการผลิตน้ำนมโคที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
     pic1 โครงการสนับสนุนเงิน กพส.ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2561
     pic1 โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2561
     pic1 โครงการฟื้นฟูการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL ปีงบประมาณ 2561

     pic1 โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์  

     pic1 โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรตามนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
     pic1 โครงการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามพื้นที่ AGRI-Map ในนิคมสหกรณ์
     pic1 โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัย
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ
     pic1 โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ2559
     pic1 โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าสู่ตลาดอย่างแบบยั่งยืน
     pic1 โครงการสนับสนุน กพส. ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง 
     pic1 โครงการโครงการพัฒนาธุรกิจโคนมรองรับการเปิดอาเซียน
     pic1 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต
     pic1 โครงการพัฒนาธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์
     pic1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
     pic1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและปรรูปผลผลิตกาแฟของสถบันเกษตรกร ปี 2559
     pic1 โครงการส่งเสริมการผิตและกระจายเมล็ดพันธ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2559