ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

pic1 แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัด)(พื้นที่ 1)  
    (พื้นที่ 2) (ลว.10-06-63)    
pic1กษ 1105/2949 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในสถานการณ์แพร่ระบาด  
    ของเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID - 19) (จังหวัด)  (พื้นที่ 1)  (พื้นที่ 2) (ลว.01-04-63)   
pic1กษ 1105/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
     (จังหวัด)   (พื้นที่ 1)   (พื้นที่ 2) (ลว.19-03-63)   
pic1กษ 1105/2446 เรื่อง การติดตามแผนการเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    (จังหวัด)  (พื้นที่ 1)  (พื้นที่ 2)  (ลว.17-03-63)   
pic1กษ 1105/2299 เรื่องสำรวจความต้องการเงินกู้ กพส. ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับ  
    ผลกระทบจากภัยแล้ง (จังหวัด)   (พื้นที่ 1)   (พื้นที่ 2)   (ลว.13-03-63)   
pic1กษ 1105/1699 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 (ลว.25-02-63)  
pic1กษ 1105/1699 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1(ลว.25-02-63)  
pic1กษ 1105/1698 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
    (ลว.25-02-63)  
pic1กษ 1105/1081 เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัด    พื้นที่ 1   พื่นที่ 2   (ลว 18-02-63)   
pic1กษ 1105/10124 แนวทางปฏิบัติการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรณีขอจัดชั้นเพิ่มเติมระหว่างปี 
    (ลว.28-11-62)
 
 
pic1กษ 1105/11639 เรื่อง ขอให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการพิเศษ (อัตราดอกเบี้ยต่ำ)  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.08-11-62)  
pic1หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1105/11075  เรื่อง แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการพิเศษ (อัตราดอกเบี้ยต่ำ)  (ลว.16-10-62)
 
pic1ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การเจรจาประนีประนอมหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายหลังคำพิพากษาและออกหมายบังคับคดี (ลว.15-10-62)  
pic1กษ 1105/10946 การเจรจาประนีประนอมหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายหลังศาลมีคำพิพากษาและออกหมายบังคับคดี (ลว.15-10-62)   
pic1กษ 1105/10266 ข้อมูลผลการจัดชั้นลูกหนี้ การกำหนกอัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลว.04-10-62)  
pic1ดาวน์โหลด กพส.9แบบใหม่  
pic1แผนการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนังสือถึงจังหวัด    พื้นที่ 1   พื้นที่ 2  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3