ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

pic1คำสั่งกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 206/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ 
(ลว.12/02/63) 
 
pic1ประการศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ (ลว.12/02/63)  
pic1คำสั่งกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 527/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
    สหกรณ์เกี่ยวกับเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ (ลว.12/02/63)
 
pic1คำสั่งกรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 528/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ (ลว.12/02/63)
 
pic1ประการศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระหนี้ การขยายเวลาชำระหนี้ 
    การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยคดี และการประนีประนอมหนี้ และการลดดอกเบี้ย 
    เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ (ลว.12/02/63) 
 
 pic1กษ 1105/1187 โครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร   
 pic1กษ 1105/1187 โครงการลดราคาปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เอกสารแบ1เอกสารแบ2เอกสารแบ3 
(ลว 11/02/63) 
 
 pic1กษ 1105/ว11346 เรื่องมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่ง  
    เสริมสหกรณ์ (ลว.30/10/62)
 
pic1โครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
    ให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 2 เอกสารที่1 เอกสารที่2  (ลว.24/06/62)  
 
    สรุปประเด็นการบรรยายพิเศษ  ขั้นตอนการขับเคลื่อนปุ๋ยใช้เอง  
pic1แบบฟอร์มโครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกาตรกร
    ที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก (ลว.10/04-62)
 
pic1เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เอง เอกสารที่1 เอกสารที่2 (ลว.05/04/62)  
สรุปประเด็นการบรรยายพิเศษ  ขั้นตอนการขับเคลื่อนปุ๋ยใช้เอง  
pic1โปรแกรมคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามประเภทดิน กรมพัฒนาที่ดิน (ลว 25/02/62)   
 เอกสารดาวน์โหลด   แบบรายงานความต้องการใช้ปุ๋ย  
แบบรายงานอุปกรณ์ผสมปุ๋ย  
โปรแกรมคำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามประเภทดิน  
pic1โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  
 ณ โรงแรมปริ้นต์พาเลช (ลว 25/02/62)   
เอกสารดาวน์โหลด   
การมอบนโยบายโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  
ผ่านสถาบันเกษตรกร นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร  
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตินำเข้าปุ๋ย,ส่งออกปุ๋ย,ขายปุ๋ย  
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามประเภทดิน  
โครงการส่งเสริมการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยส่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร  
pic1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  
pic1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
    ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (ลว.09-01-62)