ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงแผนงานและโครงการในส่วนที่รับผิดชอบของกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะการมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 23 ธันวามคม 2562 นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส.