ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วันที่ 15 กันยายน 2563นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563  ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้กับเกษตรกร

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์