• King
  • HOPE01
  • HOPE02

ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธิ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้นิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565

เมี่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบการให้สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุม กพน. 2 ชั้น 1 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพิเศษ)