ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้ง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563