ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารธุรกิจสหกรณ์ และการเงินสหกรณ์ "

โครงการศึกษาดูงานและติดตามประเมินผลสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

อุ่นไอรักฯ เนรมิตรดอกไม้บานสะพรั่ง-ชวนแต่งชุดไทยร่วมงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง