ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์


 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วันที่ 15 กันยายน 2563นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563