เลขที่คำสั่ง

เรื่อง
ลงวันที่
เอกสาร
 552/2561   กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 638/2560
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และ
ที่ 503/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 (เพิ่มเติม)
   16 พ.ย. 2561  
 515/2561  
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   1 พ.ย. 2561  
 287/2561   มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน    8 มิ.ย. 2561  
 286/2561   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แก้ไขและเพิ่มเติม)    7 มิ.ย. 2561  
 283/2561   มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณณ์    6 มิ.ย. 2561  
 262/2561  


มอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนอาสาสมัครเกษตร
สาขาอาสาสมัครสหกรณ์

   28 พ.ค. 2561  
 39/2561   มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม กำกับ แนะนำ
การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
   1 ก.พ. 2561  
 710/2560   มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    29 ธ.ค. 2560  
 658/2560   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 557/2560 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560)
   30 พ.ย. 2560  
 638/2560   กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์(ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 573/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560)
   24 พ.ย. 2560  
573/2560
  กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 133/2560
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
  19 ต.ค. 2560  
557/2560
  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ที่ 176/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560)
  16 ต.ค. 2560  
550/2560
  มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   16 ต.ค. 2560  

  446/2560

  มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ    31 ส.ค. 2560  
  407/2560   มอบอำนาจการอนุญาตและรับทราบการเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ    8 ส.ค. 2560  
233/2560
  มอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่สำนักงานติดตามงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   16 พ.ค. 2560  
133/2560
  มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณเป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร กพส. (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ 628/2556 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
  11 เม.ย. 2560  
  176/2560   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 633/2559 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
  4 เม.ย. 2560  
 
133/2560
 

กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ 82/2559
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)

   20 มี.ค. 2560  
 
126/2560
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 81/2560 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
  17 มี.ค. 2560  
 
111/2560
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 44/2560
ลงวันที่ 27 มกราคม 2560)
   6 มี.ค. 2560
81/2560
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 191/2556 
ลงวันที่ 11 เมษายน 2556)
  16 ก.พ. 2560  
45/2560
  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 424/2556 ลงวันที่
29 กันยายน 2557)

  27 ม.ค. 2560
44/2560
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 423/2557 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557)
  27 ม.ค. 2560
43/2560
 

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เกี่ยวกับกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 83/2555 ลงวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2555)

  27 ม.ค. 2560  
633/2559
  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 79/2559 
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)
  30 ธ.ค. 2559  
594/2559
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 565/2551 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551)
  6 ธ.ค. 2559  
578/2559
  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   25 พ.ย. 2559  
577/2559
  มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   25 พ.ย. 2559  
293/2559
  มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ และมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
  6 ก.ค. 2559
216/2559
  สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
  4 พ.ค. 2559
149/2559
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
  23 มี.ค. 2559
125/2559
  กำหนดอำนาจหน้าที่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
ปี 2559-2560
  17 มี.ค. 2559
82/2559
  กำหนดอำนาจหน้าที่และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 482/2558
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558)
  15 ก.พ. 2559
79/2559
  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (ยกเลิกคำสั่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 540/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557)
  15 ก.พ. 2559