นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ" รุ่นที่ 1-4
ณ บ้านชมเดือนรีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558
           โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  วิทยากร  และเจ้าหน้าที่  รวมทั้งสิ้น 55 คน

           3hand ทำเนียบรุ่น 1

 pro 1      pro 2

 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558
           โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  วิทยากร  และเจ้าหน้าที่  รวมทั้งสิ้น 55 คน

           3hand ทำเนียบรุ่น 2

 pro 3      pro 4

 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2558
           โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  วิทยากร  และเจ้าหน้าที่  รวมทั้งสิ้น 55 คน

           3hand ทำเนียบรุ่น 3

pro 5      pro 6

 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2558
           โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  วิทยากร  และเจ้าหน้าที่  รวมทั้งสิ้น 55 คน

           3hand ทำเนียบรุ่น 4

pro 7      pro 8