ครั้งที่
เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1/2563
สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 14 ก.ค. 63  
 
4/2562

สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม  29 ส.ค. 62  
3/2562  
สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 22 มี.ค. 62  
2/2562  
สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักนราชการ สังกัสำนักงานเลขานุการกรม

4 ก.ค. 62 เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
1/2562
 สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง แลพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

22 มี.ค. 62  
3/2561
 สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักนราชการ สังกัสำนักงานเลขานุการกรม

 26 ธ.ค. 61  
2/2561
 สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 8 พ.ย. 61  
1/2561   
สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 28 มิ.ย. 61  
2/2561
 รุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการกร

 7 มี.ค. 61  
1/2561
 รุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการกรม

 17 ม.ค. 61  
4/2560

  
 รุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการกร

 29 พ.ย. 60  
5/2560  
 สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 21 พ.ย. 60  
 
3/2560

 รุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการกรม  13 ก.ย. 60  
4/2560   
 สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 25 ส.ค. 60  
3/2560  
สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 21 ก.ค. 60  
2/2560
 รุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการกรม

 22 มิ.ย. 60  
 
2/2560

 สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม
 25 เม.ย. 60  
1/2560

 
 สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 8 ก.พ. 60  
1/2560  
 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการกรม

 31 ม.ค. 60  
1/2559


สรุปการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม

 2 ธ.ค. 59  
2/2559  
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการกรม

 13 มิ.ย. 59  
1/2559  
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการกรม

 17 พ.ค. 59  

 

ประชุมคณะทำงาน

ครั้งที่
เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
3/2560
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานับผิดชอบ Website สำนักงานเลขานุการกรม

 9 พฤษภาคม 2560
1/2560  
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

5 กรกฎาคม 2560
 
2/2560

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานับผิดชอบ Website สำนักงานเลขานุการกรม  16 มีนาคม 2560
1/2560  
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบ Website สำนักงานเลขานุการกรม
 
 24 กุมภาพันธ์ 2560
2/2558
 สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

 30 เมษายน 2558
1/2558
 สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

 26 เมษายน 2558