02

------------------------------------------------------------------------------------------------00

 กลุ่มสารบรรณ (กสบ.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร หนังสือราชการ และงานด้านระเบียบงานสารบรรณของกรม
2.ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารราชการ การประมวลกฎ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ จัดทำทะเบียนเพื่อการจัดและค้นหา
3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับ ส่ง ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม รวบรวมแผนงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงาน
5.ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน
7.ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ (กชป.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของฝ่ายบริหาร
2.จัดเตรียมการประชุมในระดับกรม
3.ประสานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน
4.ดำเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมุูลสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของผู้บริหาร
5.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มประชาสัมพันธ์ (กปส.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของกรม
2.จัดทำข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานกรม ข่าวผู้บริหารกรม บทความ และสารคดีเพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
3.จัดทำบรรยายสรุป จัดเตรียมบทสัมภาษณ์และจัดแถลงข่าว
4.จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและสื่ออื่นๆ
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มห้องสมุด 
>>>>>>>>>>>>>>>>>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือก จัดซื้อ จัดหา และจัดวางระบบการจัดเก็บ รวมทั้งการรักษาวัสดุสิ่งพิมพ์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
2.ให้บริการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
3.ประสานและให้ความร่วมมือกับห้องสมุด หรือสถาบันอื่นในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มตรวจราชการ (กตร.)
>>>>>>>>>>>>>>>>>------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้ตรวจราชการกรม
2.จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของผู้ตรวจราชการกรม
3.ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
4.ประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม
5.ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของส่วนราชการตามแผนการตรวจราชการ
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย