001 1

T01 T02 T03 T04
เลขานุการกรม
1
-
-
กลุ่มสารบรรณ
13
3
3
กลุ่มห้องสมุด
1
-
2
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
8
-
4
กลุ่มตรวจราชการ
8
-
3
กลุ่มประชาสัมพันธ์
4
-
1
รวม
35
3
13
รวมทั้งหมด
51 อัตรา   
อัตราครองปัจจุบัน
50 อัตรา  
อัตราว่าง
1
-
-
ยืมมาช่วยราชการ
5
2
 -

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562