icon n

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
 
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่การทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยงาน 
 ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 30/2561 ณ 24 ก.ค. 61  
หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ บันทึกประวัติศาสตร์ พระอัจฉริยภาพ 9 ด้าน  
ซักซ้อมแนวทางการร่างหนังสือ  
ขอเชิญชวนร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

icon k

 

banner saraban2

banner 3