Powered by EverLive.net
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ภาพข่าวกิจกรรม
 3. คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ล่าสุด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ)โครงการฝึกอบรม "ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกล... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย)โครงการอบรม หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพให้แก่ข้าราชการและ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "วันแห่งการสร้างการเรียนรู้ (... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการแ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)โครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “... อ่านทั้งหมด

More from this category
 •                                                                                 

    เรื่อง  ดาวน์โหลด 
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ พ.ศ.2564     icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564      icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2)      icon pdf
  1138529136 ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน      icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ.2564       icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก พ.ศ.2564       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) (ยกเลิก)      icon pdf 
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ พ.ศ.2564       icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)       icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์      icon pdf
  1138529136 กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ.2564       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563       icon pdf
  1138529136 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็น   "ร้านสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง"           พ.ศ. 2564 
        icon pdf
  1138529136 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563       icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563      icon pdf
  1138529136 ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2563       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2563       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2562        icon pdf
  1138529136 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561        icon pdf
  1138529136 วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น        icon pdf
  1138529136 แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560         icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและการทดสอบความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกรายชื่อ การต่ออายุ และขีดชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์        icon pdf
   1138529136  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์     (ฉบับที่ 2)        icon pdf
  1138529136 ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น        icon pdf
  1138529136 ร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
  1138529136 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (ที่ 198/2559 ลว. 25 เม.ย. 59)        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ (ที่ 8/2559 ลว. 28 มี.ค. 59)          icon pdf 
   1138529136  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
   1138529136  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
   1138529136  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก        icon pdf
  1138529136 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 617/2553 แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์        icon pdf
         

                                                                                                                                 view all


 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
 1 198/2559
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง       icon pdf
 2 296-304/2558 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต 
 
1383ad70061e642bb1a64ea53c3e1919 ส่วนกลาง เขต 1 - 9      icon pdf 
   1383ad70061e642bb1a64ea53c3e1919 เขต 10 - 18      icon pdf 
 3 525/2549
แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง       icon pdf 
 


 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 19 มิ.ย. 2562 การปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2562       icon pdf
2 18 มิ.ย. 2561 ข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561       icon pdf
3 12 ก.พ. 2546 ข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2546      icon pdf          ยกเลิก
4 13 พ.ย. 2544 อำนาจหน้าที่การส่งเสริมกำกับและดูแลสหกรณ์ของข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2544      icon pdf             ยกเลิก
 

 

 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 7 ม.ค. 2564   หลักเกณฑ์และวิธีออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2564        icon pdf
2 7 ก.พ. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2563
       icon pdf          ยกเลิก
3 17 พ.ย. 2546 การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ (พร้อมแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร)       icon pdf
4 2 ต.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย       icon pdf 
 

 

 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 กษ 1115/3404 แนวทางการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ     icon pdf
2 กษ 1115/9080 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553     icon pdf
3

กษ 1115/15111

การออกหนังสือสำคัญรับรองการเปลี่ยนประเภทสหกรณ์
    icon pdf
4 กษ 1115/9593
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส่งรายงานการตรวจสอบต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์     icon pdf
5 กษ 1115/10375
ภาระกิจกลุ่มตรวจการสหกรณ์ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พื้นที่ 2     icon pdf 
6 ด่วนที่สุด
กษ 1115/10291 
ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชนลิสซิ่ง จำกัด      icon pdf 
7 ด่วนที่สุด
กษ 1115/10194

การลงทุนตามโครงการศูนย์ธุรกิจบริการชุมชนสหกรณ์ร่วมกับบริษัทเอกชน     icon pdf 
8 -
แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)     icon pdf
9 กษ 1115/7570
แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542     icon pdf 
10 กษ 1115/ 6760
การดำเนินธุรกิจจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายของสหกรณ์     icon pdf 
11 กษ 1115/3674
การขยายวงเงินและระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน     icon pdf 
12 กษ 1101/692
หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินคดีแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์     icon pdf 
13 กษ 1108/10467
คำแนะนำเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์      icon pdf 
14 กษ 1108/346 คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ที่เอื้อประโยชน์แก่กรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์     icon pdf
15 กษ 1115/5690,
กษ 1108/2790
คำแนะนำแนวทางการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์     icon pdf
 16  กษ 1115/2665  ซักซ้อมแนวทางการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี      icon pdf
17 กษ 1115/2990 ซักซ้อมแนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง     icon pdf
18  กษ 1115/6419 การรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก       icon pdf
19 กษ 1115/6495 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกผู้กู้ไม่หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีให้แก่สหกรณ์      icon pdf 
       

 

 

kratroung
 
 
kridsadika
 
 
kromtrod
 
 
rajkitja
 
 
sanpakorn