Powered by EverLive.net
 • Welcome to Registrar and Law Office
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ยินดีต้อนรับ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ภารกิจงานด้านกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของกรมฯ และของ นทส.
 • วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. และกฎหมาย ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • พันธกิจ
  สนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. ได้อย่างรวดเร็ว
 • ส่วนราชการภายใน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มกฎหมาย / กลุ่มตรวจการสหกรณ์ / กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ

 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
 1 198/2559
คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง       icon pdf
 2 296-304/2558 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ระดับเขต 
 
1383ad70061e642bb1a64ea53c3e1919 ส่วนกลาง เขต 1 - 9      icon pdf 
   1383ad70061e642bb1a64ea53c3e1919 เขต 10 - 18      icon pdf 
 3 525/2549
แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง       icon pdf 
 


 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 18 มิ.ย. 2561 ข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561       icon pdf
 2 12 ก.พ. 2546 ข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2546      icon pdf          ยกเลิก
 3 13 พ.ย. 2544 อำนาจหน้าที่การส่งเสริมกำกับและดูแลสหกรณ์ของข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2544      icon pdf 
 

 

 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 7 ก.พ. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2563
       icon pdf
2 17 พ.ย. 2546 การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ (พร้อมแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร)       icon pdf
3 2 ต.ค. 2551
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย       icon pdf 
 

 

 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 กษ 1115/3404 แนวทางการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ     icon pdf
2 กษ 1115/9080 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553     icon pdf
3

กษ 1115/15111

การออกหนังสือสำคัญรับรองการเปลี่ยนประเภทสหกรณ์
    icon pdf
4 กษ 1115/9593
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส่งรายงานการตรวจสอบต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์     icon pdf
5 กษ 1115/10375
ภาระกิจกลุ่มตรวจการสหกรณ์ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พื้นที่ 2     icon pdf 
6 ด่วนที่สุด
กษ 1115/10291 
ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชนลิสซิ่ง จำกัด      icon pdf 
7 ด่วนที่สุด
กษ 1115/10194

การลงทุนตามโครงการศูนย์ธุรกิจบริการชุมชนสหกรณ์ร่วมกับบริษัทเอกชน     icon pdf 
8 -
แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)     icon pdf
9 กษ 1115/7570
แนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542     icon pdf 
10 กษ 1115/ 6760
การดำเนินธุรกิจจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายของสหกรณ์     icon pdf 
11 กษ 1115/3674
การขยายวงเงินและระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน     icon pdf 
12 กษ 1101/692
หนังสือมอบอำนาจในการดำเนินคดีแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์     icon pdf 
13 กษ 1108/10467
คำแนะนำเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์      icon pdf 
14 กษ 1108/346 คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ที่เอื้อประโยชน์แก่กรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์     icon pdf
15 กษ 1115/5690,
กษ 1108/2790
คำแนะนำแนวทางการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์     icon pdf
 16  กษ 1115/2665  ซักซ้อมแนวทางการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี      icon pdf
17 กษ 1115/2990 ซักซ้อมแนวทางการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์สั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่อง     icon pdf
18  กษ 1115/6419 การรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก       icon pdf
19 กษ 1115/6495 แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกผู้กู้ไม่หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีให้แก่สหกรณ์      icon pdf 
       

 

 

Tagged Under