Powered by EverLive.net
 • Welcome to Registrar and Law Office
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ยินดีต้อนรับ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ภารกิจงานด้านกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของกรมฯ และของ นทส.
 • วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. และกฎหมาย ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • พันธกิจ
  สนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. ได้อย่างรวดเร็ว
 • ส่วนราชการภายใน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มกฎหมาย / กลุ่มตรวจการสหกรณ์ / กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ

                        handbook

 

 ลำดับ เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   icon pdf
 2  ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ    word
3 การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (กษ 1115/9200 ลว. 25 สิงหาคม 2558)      icon pdf
4 ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกันและจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 (ฉบับ สิงหาคม 2558)    icon pdf 
5 สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ เล่ม 1      icon pdf
6 ประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ เล่ม 1    icon pdf 
7 คำแนะนำ "การจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์"       icon pdf 
8 คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ (ควบสหกรณ์ แยกสหกรณ์ เปลี่ยนฐานะกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์)    icon pdf 
9 คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์    icon pdf 
10 คำแนะนำการเลิกสหกรณ์    icon pdf
11 แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)    icon pdf 
12 การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  
  หนังสือ     icon pdf 
  เอกสารแนบ 1     icon pdf 
  เอกสารแนบ 2-1     icon pdf 
  เอกสารแนบ 2-2     icon pdf 
13 คู่มือการตรวจการสหกรณ์           
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2554     icon pdf 
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2553     icon pdf 
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2551     icon pdf 
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2550     icon pdf 
14 คู่มือการกำกับดูแลสหกรณ์ new     icon pdf
15 แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์     icon pdf
16 คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ     icon pdf
17 คู่มือการจัดทำระเบียบสหกรณ์     icon pdf
18 แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์     icon pdf
19 แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม ปี 2550)     icon pdf 
20 คู่มือการชำระบัญชี      icon pdf
Tagged Under