Powered by EverLive.net
 • Welcome to Registrar and Law Office
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ยินดีต้อนรับ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ภารกิจงานด้านกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของกรมฯ และของ นทส.
 • วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. และกฎหมาย ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • พันธกิจ
  สนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. ได้อย่างรวดเร็ว
 • ส่วนราชการภายใน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มกฎหมาย / กลุ่มตรวจการสหกรณ์ / กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ

registrar1

มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (๑) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
          (๒) กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่างๆ ที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
          (๓) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี
          (๔) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์
          (๕) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมด หรือบางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก
          (๖) ถอนชื่อสหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์
          (๗) จัดทำรายงานประจำปีแยกตามประเภทสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
          (๘) ออกระเบียบ หรือคำสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
          (๙) กระทำการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

          บรรดาอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการดำเนินการ อื่นใด ตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้

          การมอบอำนาจตามวรรคสองให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

Tagged Under