Powered by EverLive.net
 • Welcome to Registrar and Law Office
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ยินดีต้อนรับ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ภารกิจงานด้านกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของกรมฯ และของ นทส.
 • วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. และกฎหมาย ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • พันธกิจ
  สนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. ได้อย่างรวดเร็ว
 • ส่วนราชการภายใน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มกฎหมาย / กลุ่มตรวจการสหกรณ์ / กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ภาพข่าวกิจกรรม
 3. คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ล่าสุด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการราย... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการราย... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการแ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย)โครงการฝึกอบรม หลักสุูตร "การพัฒนาศักยภาพให้แก่ข้ารา... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ)สัมมนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ)จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามระเ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องขอ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย)สัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบับใหม่ ผ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ)จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้ควา... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามการแก้ไขข้อส... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลสห... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)ร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์... อ่านทั้งหมด

More from this category
 •                                                                                 

    เรื่อง  ดาวน์โหลด 
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2563       icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2562        icon pdf
  1138529136 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561        icon pdf
  1138529136 วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น        icon pdf
  1138529136 แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560         icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและการทดสอบความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกรายชื่อ การต่ออายุ และขีดชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์        icon pdf
   1138529136  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์     (ฉบับที่ 2)        icon pdf
  1138529136 ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น        icon pdf
  1138529136 ร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
  1138529136 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (ที่ 198/2559 ลว. 25 เม.ย. 59)        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ (ที่ 8/2559 ลว. 28 มี.ค. 59)          icon pdf 
   1138529136  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
   1138529136  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
   1138529136  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก        icon pdf
  1138529136 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 617/2553 แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์        icon pdf
         

                                                                                                                                 view all


naithabain kusang

 authorize 

 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
 1 25 ส.ค. 2552 การดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2552         icon pdf  
 
 2 21 มี.ค. 2548 
การจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง พ.ศ.2548      icon pdf   
 3 21 ต.ค. 2548 
การจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2548      icon pdf   
         

 

simple

 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
1 8 พ.ย. 2559 การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559     icon pdf  
    - คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ตามระเบียบนี้     icon pdf  
 2 30 มี.ค. 2559 ผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2559       icon pdf  
 3

16 มิ.ย. 2557  

ผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2557      icon pdf  ยกเลิก
 4   3 พ.ย. 2552 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2552      icon pdf  ยกเลิก
 5 20 มิ.ย. 2555
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2555       
     icon pdf    ยกเลิก
 6 7 เม.ย. 2543
การช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2543   
     icon pdf   
         

 

dissolution

 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
 1 30 เม.ย. 2561 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561        icon pdf  
 2
8 ก.พ. 2561 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561        icon pdf   ยกเลิก
3 28 ก.ย. 2560 การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560        icon pdf  
4 8 ส.ค. 2560 การสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560        icon pdf  
5 25 ก.พ. 2553
มาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2553      icon pdf   ยกเลิก
6 10 ก.พ. 2547 สินทรัพย์ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547         icon pdf   
7 29 ก.ค. 2546 การตัดสินค้าขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546      icon pdf   
8 29 ก.ค. 2546 การตัดเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546         icon pdf   
9 29 ก.ค. 2546 การตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546       icon pdf   
10 15 พ.ค. 2544 การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544           icon pdf   
11 10 ก.ค. 2544  การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544      icon pdf    ยกเลิก
12 3 ก.ย. 2542  การสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542      icon pdf    ยกเลิก
13 18 มิ.ย. 2542  จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542      icon pdf  
14 31 ม.ค. 2555  การบัญชีของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555      icon pdf    ยกเลิก
15 18 มิ.ย. 2542  การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542         icon pdf    ยกเลิก
         

 

prescribe cancel

 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
1  8 มิ.ย. 2561 การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561    icon pdf  
2 25 ม.ค. 2561 การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561    icon pdf     ยกเลิก
3 19 ม.ค. 2547
การรับจดทะเบียนข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดการออกเสียงของผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ.2547    icon pdf  
4 27 ก.พ. 2547 
การรับจดทะเบียนสหกรณ์และรับจดทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์แท็กซี่ พ.ศ.2547    icon pdf   
5 19 พ.ย. 2547  
การให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2547 
   icon pdf   ยกเลิก
6 19 ก.พ. 2546 การวินิจฉัยข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2546    icon pdf  
7 30 ส.ค. 2545
การจัดทำข้อบังคับสหกรณ์เพื่อใช้ในการจดทะเบียน พ.ศ.2545    icon pdf   
8 8 ม.ค. 2544 การดำเนินการของสหกรณ์ กรณีความในข้อบังคับสหกรณ์ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ หรือขัด หรือแย้งกันเอง พ.ศ.2544    icon pdf  
         

 authorize 

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
1
28 ส.ค. 2562
ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562        icon pdf  
2 27 พ.ค. 2562 การกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2562        icon pdf  
3 12 ต.ค. 2559 การกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2559        icon pdf  ยกเลิก
4 19 ก.ย. 2548 การกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2548       icon pdf  
 ยกเลิก
5 17 ม.ค. 2548 
การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิก       icon pdf   
         
Tagged Under