Powered by EverLive.net
 • Welcome to Registrar and Law Office
  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ยินดีต้อนรับ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ภารกิจงานด้านกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของกรมฯ และของ นทส.
 • วิสัยทัศน์
  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. และกฎหมาย ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • พันธกิจ
  สนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ นทส. ได้อย่างรวดเร็ว
 • ส่วนราชการภายใน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มกฎหมาย / กลุ่มตรวจการสหกรณ์ / กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ภาพข่าวกิจกรรม
 3. คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ล่าสุด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการราย... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการราย... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการแ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย)โครงการฝึกอบรม หลักสุูตร "การพัฒนาศักยภาพให้แก่ข้ารา... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ)สัมมนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนายทะ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ)จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามระเ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องขอ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มกฎหมาย)สัมมนารับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ฉบับใหม่ ผ... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ)จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการให้ควา... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการติดตามการแก้ไขข้อส... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)จัดประชุมพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลสห... อ่านทั้งหมด

สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)ร่วมกับสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์... อ่านทั้งหมด

More from this category
 •                                                                                 

    เรื่อง  ดาวน์โหลด 
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์       icon pdf
  1138529136 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีออกหนังสือรับรองเป็น "ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง" พ.ศ.2563       icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 4/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 3/2562 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้สหกรณ์จังหวัดในฐานะนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พ.ศ.2562        icon pdf
  1138529136 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561        icon pdf
  1138529136 วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์นำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น        icon pdf
  1138529136 แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560         icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและการทดสอบความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกรายชื่อ การต่ออายุ และขีดชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560        icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์        icon pdf
   1138529136  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์     (ฉบับที่ 2)        icon pdf
  1138529136 ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น        icon pdf
  1138529136 ร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
  1138529136 คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
  1138529136 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (ที่ 198/2559 ลว. 25 เม.ย. 59)        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ (ที่ 8/2559 ลว. 28 มี.ค. 59)          icon pdf 
   1138529136  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2559        icon pdf
   1138529136  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 14/2558 มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
   1138529136  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 13/2558 ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือของสมาชิก        icon pdf
  1138529136 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 617/2553 แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 2/2557 ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่        icon pdf
  1138529136 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์        icon pdf
         

                                                                                                                                 view all


naithabain kusang

 

 authorize 

 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
1 4/2562 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ (เพิ่มเติม)       icon pdf  
2
3/2562 มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf  
3 1/2562 แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf  
4 2/2562 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf  

5

8/2560 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf     ยกเลิก
6 14/2558
มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf      ยกเลิก
7 13/2558 
ให้ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf   
8 201/2556 
แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์ (ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)       icon pdf  ยกเลิก
9 202/2556 
มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf  ยกเลิก
10 701/2556 
มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf  ยกเลิก
11 130/2555 แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf     ยกเลิก
12 131/2555 มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf     ยกเลิก
13 556/2550  มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์        icon pdf   
14
232/2549 มอบหมายการกำกับ ดูแล แนะนำ ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf    ยกเลิก
15 226/2548 มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการสั่งเลิกกลุ่มเกษตรกรและการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร       icon pdf    ยกเลิก
16 486/2548 มอบหมายให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบระเบียบกลุ่มเกษตรกรว่าด้วยการรับฝากเงินและเห็นชอบวงเงินการดำเนินกิจการ       icon pdf    ยกเลิก
17 กษ 1108/15 มอบอำนาจในการรับทราบระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์แทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf  
18 598/2552 มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์       icon pdf ยกเลิก
         

 

 inspector

 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
1 - แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ    
  4/2562  เขต 5, 6     icon pdf  
  5/2562 เขต 7    icon pdf   
  6/2562 เขต 8, 9    icon pdf   
  7/2562 เขต 10    icon pdf   
  8/2562 เขต 11, 12    icon pdf   
  9/2562 เขต 13, 14    icon pdf   
  10/2562 เขต 15    icon pdf   
  11/2562 เขต 16, 17    icon pdf   
  12/2562 เขต 18     icon pdf  
2 - แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ    
  5/2560 ส่วนกลาง, เขต 1 - 2    icon pdf  
   7/2561 เขต 5, 6      icon pdf ยกเลิก 
   8/2561 เขต 3, 4     icon pdf  
3  - แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ   
ยกเลิกทั้งหมด 
   15/2558 ส่วนกลาง, เขต 1 - 2    icon pdf
   16/2558 เขต 3, 9    icon pdf  
   17/2558 เขต 4, 5    icon pdf  
   18/2558 เขต 6, 7    icon pdf
   19/2558 เขต 6, 8    icon pdf  
   20/2558 เขต 10, 11, 12    icon pdf  
   21/2558 เขต 13, 14    icon pdf  
   22/2558 เขต 15, 16    icon pdf  
   23/2558 เขต 17, 18    icon pdf  
 4 8/2559
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์    icon pdf   
5 2 - 10/2558 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบสหกรณ์ที่ตั้งในเขตตรวจราชการ     ยกเลิกทั้งหมด
    ส่วนกลาง, เขต 1 - 3, 9    icon pdf  
    เขต 4 - 7    icon pdf  
    เขต 6, 8, 10 - 12    icon pdf  
    เขต 13 - 16    icon pdf  
    เขต 17 - 18    icon pdf  
6 379/2546
กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์    icon pdf  ยกเลิก
7 617/2553 
แก้ไขเพิ่มเติมแบบฟอร์มแนบท้ายคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์    icon pdf  ยกเลิก
         

 

simple

 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
1 17/2560 ยกเว้นการจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป     icon pdf  
2 16/2560 ขยายเวลาให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน     icon pdf  
3 15/2560 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน     icon pdf  
4 536/2546 ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์     icon pdf  
5     2/2557    
ให้สหกรณ์แท็กซี่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบรถแท็กซี่     icon pdf   
6 789/2552
การจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์กำหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542     icon pdf   
7 278/2549
ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์กำหนดเรื่อง การจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสำรองที่มีอยู่ไว้ในข้อบังคับ             icon pdf   
8 460/2548
การจัดทำงบดุลของสหกรณ์       icon pdf   
9
459/2548 ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 674/2545      icon pdf  
10   674/2545 การส่งสำเนารายงานการประชุม       icon pdf ยกเลิก

 

dissolution

 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
 1 146/2546
ให้ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ดำเนินการชำระบัญชีตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์    icon pdf  
         

 

prescribe cancel

 

 ลำดับ เลขที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด  หมายเหตุ
 1 กษ 1115/604
ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2544    icon pdf  
 2 -
ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ ให้ถือปฏิบัติตาม "คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2556"    icon pdf   
 3 1115/2547 
ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์     icon pdf   
    ให้ถือปฏิบัติตาม "ประกาศฯ คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์"    icon pdf  
 4 1036/2547
เพิกถอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ถือปฏิบัติในเรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2542    icon pdf   
  กษ 1108/10467 ให้ถือปฏิบัติตาม "คำแนะนำเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์"    icon pdf  
         
Tagged Under