• slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2564

if joomla 1632519หลักสูตรการสอนสหกรณ์ประถมศึกษาปีที่1-6

if joomla 1632519อนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนา หรืออบรมที่มีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการจากต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมไว้ในแผนปฏิบัติงานฯ 

if joomla 1632519ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

if joomla 1632519แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

          - โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          - โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          - โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได7ขั้น)

          - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 if joomla 1632519แนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 


ปี 2563

if joomla 1632519คำแนะนำการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีพ.ศ.2563

         - แบบรายงาน                 - ภาคผนวก

if joomla 1632519คำแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน(กพด.)

if joomla 1632519บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

if joomla 1632519รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

if joomla 1632519แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร"

if joomla 1632519แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง(ฉบับปรับปรุง)

if joomla 1632519แบบทดสอบความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

if joomla 1632519แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนในพระราชดำริ 

if joomla 1632519แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบเงินอุดหนุนในลักษณะรายจ่ายลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง งบปี2563 

if joomla 1632519ข้อพึงปฏิบัติโดยทั่วไปในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 


ปี 2562

if joomla 1632519แนวทางการปฏิบัติการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

if joomla 1632519"ขั้นตอนการกรอกปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

if joomla 1632519คำแนะนำการปฏิบัติงานโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "

if joomla 1632519ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

if joomla 1632519ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 


 

ปี 2561

if joomla 1632519แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์

if joomla 1632519ข้อมูลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

if joomla 1632519การจัดโต๊ะหมู่บูชา : กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

if joomla 1632519แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม

if joomla 1632519โปสเตอร์คู่มือบันได7ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่

if joomla 1632519ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบฐานข้อมูลภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง


 

 

 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางครสวรรค์  โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางสาวสุภัทรา วรรณฤมล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวนวพร ประพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/ 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 18 มกราคา 2562 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางขับเคลื่อนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความยั่งยืน(บันได7ขั้น)

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และนางสาวสุภัทรา วรรณฤมล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ไปปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 21 กันยายน 2560 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร