• slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

ข่าวประชาสัมพันธ์

if joomla 1632519ข้อมูลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

if joomla 1632519การจัดโต๊ะหมู่บูชา : กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

if joomla 1632519แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม

if joomla 1632519โปสเตอร์คู่มือบันได7ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่

if joomla 1632519ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบฐานข้อมูลภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง

if joomla 1632519เกฏฑ์การให้คะแนนสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2560

if joomla 1632519โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

if joomla 1632519โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา(นำเสนอ)<<<ให้ดาวน์โหลดก่อน

if joomla 1632519เอกสารแนบ ที่ กษ ๑๑๑๘/๑๕๙ แผนปฏิบัติงานและการรายงานผล "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"

if joomla 1632519การประเมินสหกรณ์นักเรียนปี 2560

if joomla 1632519แบบสอบถามการประเมินผลการจัดการสหกรณ์การเกษตร แบบ 360 องศา

if joomla 1632519การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินโดย นางสาววาสนา ไชยวงค์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

if joomla 1632519เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

if joomla 1632519คำแนะนำและแบบรายงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2- 3 พฤษภาคม 2561 คณะวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้แทนการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ

นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล

วันที่ 23 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ได้มอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือ การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูการสหกรณ์อย่างเป็นระบบ

Untitledd Untitledz ordpb

 kratroungkromtrot knowledge

 

motto