• slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4

ขั้นตอนการกรอกปณิธานทำความดี เข้าไปที่เว็ปไซต์ http://www.cpd.go.th/ เลือกปณิธานความดีด้วยหัวใจ new icon

Capture

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2562

if joomla 1632519"ขั้นตอนการกรอกปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"new icon

if joomla 1632519คำแนะนำการปฏิบัติงานโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "new icon

if joomla 1632519ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

if joomla 1632519ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

if joomla 1632519คำแนะนำการปฏิบัติงานโครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)

_________________________________________________________________________________________

ปี 2561

if joomla 1632519ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2561

if joomla 1632519แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์

if joomla 1632519ข้อมูลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.)

if joomla 1632519การจัดโต๊ะหมู่บูชา : กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

if joomla 1632519แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม

if joomla 1632519โปสเตอร์คู่มือบันได7ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่

if joomla 1632519ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านระบบฐานข้อมูลภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง

_________________________________________________________________________________________

ปี 2560

if joomla 1632519เกฏฑ์การให้คะแนนสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2560

if joomla 1632519โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

if joomla 1632519โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา(นำเสนอ)<<<ให้ดาวน์โหลดก่อน

if joomla 1632519เอกสารแนบ ที่ กษ ๑๑๑๘/๑๕๙ แผนปฏิบัติงานและการรายงานผล "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"

if joomla 1632519การประเมินสหกรณ์นักเรียนปี 2560

if joomla 1632519แบบสอบถามการประเมินผลการจัดการสหกรณ์การเกษตร แบบ 360 องศา

if joomla 1632519การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินโดย นางสาววาสนา ไชยวงค์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

if joomla 1632519เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

if joomla 1632519คำแนะนำและแบบรายงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 21 กันยายน 2560 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและส่งมอบ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้ภิภพ

วันที่ 18 มกราคา 2562 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ผศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผศ.ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางขับเคลื่อนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความยั่งยืน(บันได7ขั้น)

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการจัดทำบัญชีของสหกรณ์นักเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2561 ณ ห้องประชุม 126 อาคาร1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมพิธีเปิดงานและส่งมอบ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนใต้ภิภพ

apzt kpr suanpaong

kasuang kom knowledge