• 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

if joomla 1632519เกฏฑ์การให้คะแนนสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2560new icon

if joomla 1632519โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา

if joomla 1632519โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา(นำเสนอ)<<<ให้ดาวน์โหลดก่อน

if joomla 1632519เอกสารแนบ ที่ กษ ๑๑๑๘/๑๕๙ แผนปฏิบัติงานและการรายงานผล "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"

if joomla 1632519การประเมินสหกรณ์นักเรียนปี 2560

if joomla 1632519แบบสอบถามการประเมินผลการจัดการสหกรณ์การเกษตร แบบ 360 องศา

if joomla 1632519การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินโดย นางสาววาสนา ไชยวงค์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

if joomla 1632519เอกสารประกอบการบรรยาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

if joomla 1632519คำแนะนำและแบบรายงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 12 "สืบสานศาสตร์พระราชา วิชชาของแผ่นดิน"

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 3/2561

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการขยายผลองค์ความรู้การขับเคลื่อนทฤษฏีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสหกรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

motto