ที่มา : สำนักงบประมาณ


 
ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สงวนสิทธิ์ในการเข้าดูข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดเท่านั้น
(ไม่สามารถดูข้อมูลหน่วยงานอื่นได้)

 ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้ หมายเลขบัตรประชาชน 
และ วันเดือนปีเกิด (8 หลัก) ในการเข้าดูข้อมูลได้
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณ
และการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์


เรื่องใหม่ หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  เรื่องใหม่ 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


 เรื่องใหม่  การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เรื่องใหม่

  - หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1127 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (การจัดทำคำของบประมาณปี 2566)

 - หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1143 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (แจ้ง สสจ.)

  - หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1143 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (แจ้ง สสพ. 1 และ 2)

1) แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงบประมาณ)

2) กรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์

3) แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

   - แบบ วงป. 001-004 แบบคำของบประมาณ 2566 (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนทั่วไป)

   - แบบ วงป.005 แบบคำของบประมาณ 2566 (งานโครงการ) (เฉพาะส่วนกลาง)

   - แบบ วงป.006 แบบคำของบประมาณ 2566 (โครงการฝึกอบรม) (เฉพาะส่วนกลาง)

   - แบบ วงป.007-016 แบบคำของบประมาณ 2566 (งบลงทุนและเงินอุดหนุนลักษณะลงทุน) ***งบเงินอุดหนุนเฉพาะ กพก./กพน./กพง. จัดทำคำขอ***

4) สรุปข้อเสนอโครงการสำคัญ 2566 และผลการวิเคราะห์โครงการ

5) หลักเกณฑ์ แนวทางประกอบการพิจารณางบประมาณ

   - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2564)

   - บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ธันวาคม 2564)

   - หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน ใช้สอย ธันวาคม 2564

   - หลักเกณฑ์ อัตราและแนวทางการพิจารณางบประมาณอบรม ประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2564


เรื่องใหม่  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เรื่องใหม่

  โครงสร้างของยุทศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ยุทธสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       


ข้อมูลกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ (เว็บเพจเดิม)

วิธีการสร้าง QR-CODE