ที่มา : สำนักงบประมาณ


 
ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สงวนสิทธิ์ในการเข้าดูข้อมูลเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดเท่านั้น
(ไม่สามารถดูข้อมูลหน่วยงานอื่นได้)

 ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้ หมายเลขบัตรประชาชน 
และ วันเดือนปีเกิด (8 หลัก) ในการเข้าดูข้อมูลได้
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณ
และการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์       
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       


ข้อมูลกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ (เว็บเพจเดิม)

วิธีการสร้าง QR-CODE