Strong Coop Banner

 111 แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 - 2560 

 111 รายงานการประเมินผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560 Update icon11

  1. บันทึกกองแผนงาน ที่ 1104/2798 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  2. เรื่องเดิม
  3. เอกสารแนบ 1 คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์  /  PPT1 / PPT2
  4. เอกสารแนบ 2 แผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  5. เอกสารแนบ 3 รายงานการประเมินผลการยกระดับชั้นสหกรณ์
  6. เอกสารแนบ 4 รายงานการประชุม ผบห.กษ. วันที่ 15 พ.ย. 2560

111  สหกรณ์เป้าหมายตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี 2559-2560 (สหกรณ์ระดับชั้น 2 และ ชั้น 3 เดิม ที่มีสถานะดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) จำนวน 4,349 แห่ง

111  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แบบสหกรณ์)

                   - Online

                   - PDF

111การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ผ่าน Web Conference

                   - หนังสือเชิญประชุ

                  - ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานชี้แจงโครงการในภาพรวมและซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บแบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 ผ่าน VDO Conference

                   - เอกสารการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ครั้งที่ 1

                   - ประเด็นถาม - ตอบ จากการประชุม

 

111 การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนการแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์พัฒนาความเข้มแข็งรายสหกรณ์ผ่าน Web Conference (วันที่ 15 สิงหาคม 2561)

                - หนังสือเชิญประชุม 

                - ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนการแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ผ่าน VDO Conference

               - เอกสารการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนการแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2

111 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แบบเจ้าหน้าที่สสจ./สสพ.)

                   - Online

                   - PDF

111 แบบสำรวจรายชื่อสหกรณ์กลุ่มที่มีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                   - Excel

                   - PDF

111 Template แผนแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ ประกอบด้วย

                1.  Template การจัดทำแผนแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนารายสหกรณ์

                  - Word    michelle hi

                 - PDF

                2. Template สรุปภาพรวมแผนการแนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ของจังหวัด (ส่ง 31 สิงหาคม 2561)

                  - Excel

                  - PDF

               3. Template รูปเล่มแผนแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ (ส่ง 15 กันยายน 2561)

                 - Word new icon animated

                 - PDF