การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร​ ลาว​ ​- ไทย​ ครั้งที่​ 4​ (JAWG)​ ณ​ แขวงจำปาสัก​ สปป.ลาว

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ลาว - ไทย ครั้งที่ 4 (Joint Agricultural Working Group : JAWG of the 4nd) ในระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2562 ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ซึ่งมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และนายจันทะเนด สีมะหาโน อธิบดีกรมแผนการและการเงิน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน สปป.ลาว ทั้งนี้ ท่านอธิบดีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
          ​ในการประชุมครั้งนี้ว่าด้วยการเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ร่วมกัน ความร่วมมือเร่งด่วนทางวิชาการในประเด็นเรื่องโรคระบาดในพืชและสัตว์ของทั้งสองประเทศ รวมถึงรายงานและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน/โครงการภายใต้ความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการสร้างมาตรฐานด้านการเกษตรในระดับสากล การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการระบบสหกรณ์/การสร้างสหกรณ์ต้นแบบของประเทศลาว เพื่อให้ภาคการเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในระดับสากลอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในส่วนของความร่วมมือทางด้านสหกรณ์ ทางฝ่ายลาวโดยกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์เสนอขอให้ฝ่ายไทยเห็นชอบรับเนื้อหาและประเด็นการจัดทำร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบของ สปป.ลาว ซึ่งจะได้ส่งให้ฝ่ายไทยพิจารณาเป็นแผนหรือแนวทางการทำงานร่วมกัน รวมถึงการกำหนดกรอบการดำเนินการด้านการสหกรณ์ในระดับพื้นที่ภายใต้ข้อตกลง JAWG ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การประชุมลงนามในบันทึกการดำเนินการขับเคลื่อนความตกลง JAWG ด้านการสหกรณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

.