ดูงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัด Saitama พร้อมเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย ณ บริษัท Planet Company Ltd. (โรงเรือนปลูกไม้ประดับระบบ Hydroculture)

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมกับคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักการเกษตรต่างประเทศ

          โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะ ได้เดินทางไปบริษัท Planet Company Ltd. เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น Mr. Shuichi Ohabayashi ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการปลูกไม้ใบประดับและผักตกแต่งอาหารที่ใช้ระบบน้ำหมุนเวียน หรือ Hydroculture เป็นการปลูกพืชบนสารละลายธาตุอาหารพืชและน้ำ โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารและน้ำโดยตรงเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโต และใช้วัสดุอื่นแทนดินเพื่อช่วยค้ำลำต้นหรือให้รากยึดเกาะอยู่ได้ เช่น กระถางขนาดเล็ก โฟม ไฮโดรบอล (Hydroballs) หิน และกรวดขนาดเล็ก ซึ่งต้องปลูกในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและแสงด้วยหลอดไฟ LED สีม่วงซึ่งให้แสงที่ใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีโรงแรม ภัตตาคารและสำนักงานนำระบบการปลูกพืชด้วย hydroculture ไปติดตั้งเพื่อให้บรรยากาศภายในสำนักหรือภัตตาคารมีความสบายตา จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืชไร้ดิน (Green House) ในระบบน้ำไม่หมุนเวียนหรือ (Deep Flow Technique : DFT) ซึ่งเป็นเทคนิคการปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในภาชนะบรรจุสารละลายอาหาร ซึ่งพืชที่ปลูกจะเป็นพืชที่มีใบขนาดเล็ก (Baby-leaves, Micro-leaves of Vegetables) สำหรับใช้ประดับตกแต่งอาหารในร้านอาหาร ซึ่งพืชบางชนิดทานได้ และบางชนิดใช้เพียงประดับตกแต่งให้อาหารแลดูสวยงามเท่านั้น โดยส่วนที่ใช้พยุงลำต้นจะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา คือ แผ่นโฟมที่เจาะรูไว้ ซึ่งพืชลอยอยู่ในรูแผ่นโฟมแล้วปล่อยให้ลอยบนสารละลาย ซึ่งเทคนิคการปลูกพืชแบบ hydroculture ภายใต้การควบคุมปริมาณน้ำ อุณหภูมิ แสง และ สารอาหารที่พืชต้องการแล้ว ยังตัดปัญหาเรื่องสภาพดินและลดการใช้แรงงานในด้านการจัดการดูแลรักษา และมีความง่ายในการขนส่งไปยังผู้ซื้ออีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

.