ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมเยือนเกษตรกรญี่ปุ่นและเยาวชนเกษตรไทยภายใต้โครงการ JAEC จังหวัด Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น (เกษตรกรญี่ปุ่น ฟาร์มที่ 2)

            เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมกับคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักการเกษตรต่างประเทศ

            โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกษตรกรญี่ปุ่นที่เคยฝึกงานด้านการเกษตรที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายใต้โครงการ JAEC โดย Mr. Tsuharu Kato เป็นรุ่นพ่อที่ได้ไปฝึกงาน เมื่อปี พ.ศ. 2522 ซึ่งในขณะนั้น ทางครอบครัวทำการเพาะปลูกเฉพาะข้าว แต่ว่า Mr.Tshuharu มีความสนใจเรื่องดอกไม้ จึงไปฝึกงานการปลูกดอกไม้กับครอบครัวชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นเวลา 1 ปี เมื่อกลับมาได้ทำการปลูกดอกไม้กระถางเป็นหลัก ต่อมาลูกสาวเติบโตขึ้นก็มีความสนใจทำการเกษตรเหมือนพ่อและได้ไปฝึกงานที่ประเทศเนเธอแลนด์เข่นกันภายใต้โครงการ JAEC ปัจจุบันครอบครัวนี้ พ่อ แม่ ลูก ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ร่วมกันทำฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับและปลูกดอกไม้ที่กินได้ โดยแม่กับลูกสาวเป็นหลักเรื่องดอกไม้ ส่วนพ่อเป็นหลักเรื่องปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งต้องการอนุรักษ์ไว้ต่อจากรุ่นปู่โดยจำหน่ายให้โรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก ส่วนดอกไม้ผลิตตามการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์และ email โดย 30% ส่งให้สหกรณ์ และอีก 70% เป็นลูกค้าประจำ ครอบครัวนี้ถือเป็นรุ่นบุกเบิกในการปลูกดอกไม้ที่กินได้ในญี่ปุ่นและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้าซึ่งให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ ซึ่งครอบครัวนี้ได้ตอบแทนสังคมด้วยการให้โอกาสเด็ก ๆ ในพื้นที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าว อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะผลิตข้าวให้คนในพื้นที่ได้รับประทานด้วยความปลอดภัยอีกด้วย

 

 

 

 

.