ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมเยือนเกษตรกรญี่ปุ่นและเยาวชนเกษตรไทยภายใต้โครงการ JAEC จังหวัด Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น (เกษตรกรญี่ปุ่น ฟาร์มที่ 1)

           เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ในช่วงเช้า นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมกับคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักการเกษตรต่างประเทศ

           โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปยังจังหวัด Kanagawa เพื่อเข้าเยี่ยมเยือนและหารือกับครอบครัว Mr.Yoshinori HAYATO ซึ่งนายเขมินท์ทัศน์ วงษ์สารสนิท จากสหกรณ์การเกษตรป่าซาง จำกัด จังหวัดลำพูน ได้มาฝึกงานกับครอบครัวนี้ โดยทำการเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 450 ไร่ ปลูกส้มกว่า 50 สายพันธุ์ เก็บผลผลิตได้ตลอด 10 เดือน ช่วง 2 เดือน ปลูกบลูเบอร์รี่และผักซึ่งปลอดสารเคมีทำให้ได้ราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป 30% โดยเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาจากต้นทุนการผลิตจำหน่ายให้ลูกค้าประจำเป็นหลัก ปัจจุบันเกษตรกรครอบครัวนี้ใช้บริการจากสหกรณ์เฉพาะฝากเงินและซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ ซึ่งเยาวชนที่มาฝึกงานได้มีโอกาสเรียนรู้การผสมปุ๋ยหมัก การเตรียมดินเพาะปลูก การตัดแต่งกิ่ง การเก็บผลผลิต การแปรรูปน้ำส้ม และการขายผักผลไม้ ที่ Morning Market Ugawa สุดท้ายครอบครัวหวังว่า เยาวชนเกษตรไทยที่มาฝึกงานจะสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปปรับใช้ในการทำการธุรกิจการเกษตรของตนเองที่ประเทศไทยได้

 

 

 

 

 

.