การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร JAEC เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการและปัญหาของเยาวชนเกษตรไทย

           เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการฝึกงานของเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 37) ภายใต้โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ Japan Agricultural Exchange Council (JACE) ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ JACE ที่ดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนไทยในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาคเกษตร รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการทำการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Young Smart Farmer ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่ความเป็นเกษตรกรมืออาชีพ และยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของไทยในอนาคต 

           การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือฯ ในครั้งนี้ มีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการฝึกงานของเยาวชนเกษตรไทยที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562 ทั้งหมด 15 คน จาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยเป็นเยาวชนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกจากลูกหลานเกษตรกรสมาชิก จำนวน 2 คน คือ นายเขมินท์ทัศน์ วงษ์สารสนิท จากสหกรณ์การเกษตรป่าซาง จำกัด จังหวัดลำพูน และนายอนุชา เปียงสายตา จากสหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง
หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 โดยผู้แทนหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น (JAEC) มีแผนจะเดินทางมาเยี่ยมเยาวชนเกษตรไทยซึ่งเคยผ่านการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 มาแล้ว