ข่าวประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

prr01 02

 

      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (Annual Report) ของสสจ./สสพ.
(ส่งรูปเล่มวันที่ 31 มกราคม 2563 ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)
       
           - รูปแบบการจัดทำรายงานประจำปี 2562 (Annual Report)  pdf  document icon
     - แบบการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  excel
       

      10 ตุลาคม 2562  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
      1 ตุลาคม 2562 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
       

    ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรของ สสจ./สสพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    งบประมาณปี 2563
      (1) ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) เอกสาร/หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณ ปี 2563
     หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 125 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
     หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
     หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
     หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1834 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณเช่าและจ้างเหมาบริการ (ภูมิภาค)
     หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 1104/1839 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาต่อเนื่องของสำนักถ่ายทอดฯ และศูนย์ 1-20
       
      ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1
       
      ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       

      บัญชีนวัตกรรมไทย
      ขั้นตอนการเรียกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทย
       
      การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง (งบดำเนินงาน) ในช่วงระหว่าง 4 เดือนสุดท้าย
      แบบ วงป. 2-1
      แบบ วงป. 2-2
       

      ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       

      ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
      ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       

 

      แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       
      ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
      คำแนะนำการเข้าระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
       

      สรุปการประชุมผู้อำนวยการกองแผนงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562
       
      บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
       
      การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบลงทุน)
      แบบคำของบลงทุน 63
       
      การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      ขอคำของานอำนวยการ
      แบบโครงการ
      ปกโครงการฝึกอบรม
      สรุปโครงการฝึกอบรม
      ตารางการอบรม
       
      ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
      ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
       
      หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว


      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 (Annual Report)Excel icondocument icon
       
      ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 ใน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       

      ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       
      แผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       
      การจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะส่วนกลาง)
      1. ตามบันทึกกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1104/2588 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
      2. แบบจัดทำแผนปฎิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วงป. 41 - 42)
      3. หลักสูตรอบรมงบประมาณ 2562
       
      แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (เฉพาะส่วนกลาง)
      ฟอร์ม 1
      ฟอร์ม 2