กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
      1. มาตรฐานสหกรณ์
      2. มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
       
  ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง
      1. Active Member
      2. เสถียรภาพการเงิน
      3. ควบคุมภายใน
      4. ข้อบกพร่อง
       
ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ค้างชำระของสถาบัน
รายชื่อสหกรณ์ที่มีหนี้ผิดนัดค้างชำระ
                             AR2019   2018 12017 1