อำนาจหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป    
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและรวบรวมแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี 
วัสดุครุภัณฑ์และบริหารงานบุคคลของกอง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของกอง
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง    
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างและอัตรากำลัง
  2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและดูงานของข้าราชการ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างของกรม
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย และบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ
และลูกจ้างของกรม
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ    
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างของกรม
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับพิจารณาบำเหน็จความชอบ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์   
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของข้าราชการและ
ลูกจ้างของกรม
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของกรม
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม    
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยของกรม
  2. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการและลูกจ้าง 
เพื่อป้องกันการกระทำผิดทางวินัย 
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย