vision

บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรมโปร่งใส

ประทับใจด้วยบริการ ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลย

 

 

mision

 พันธกิจที่ 1
           การบริหารงานบุคคลด้วยระบบยุติธรรม เสริมสร้างวินัย โปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว และตรวจสอบได้
 พันธกิจที่ 2
          เสริมสร้างสวัสดิการและบริการที่ดีให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้าง
 พันธกิจที่ 3
          นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

 

 

 

goal

เป้าหมายพันธกิจที่ 1
           เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
               เพื่อเสริมสร้าง และป้องกันมิให้ข้าราชการและลูกจ้างกระทำผิดวินัย
               เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 เป้าหมายพันธกิจที่ 2
              เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
              เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจมุ่งมั่นให้บริการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
              เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง และประทับใจ
 เป้าหมายพันธกิจที่ 3
             เพื่อให้มีการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
              เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
              เพื่อให้มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค