..กฎหมายและระเบียบ..

 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  Click

- พระราชบัญญัติระบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  Click

- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551  Click

- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551  Click  

- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  Click

: ..................................................................... :

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์   Click

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538  Click
แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   Click

: ..................................................................... :

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555   Click

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 Click 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  Click

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
   Click 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  Click

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547   Click

: ..................................................................... :

- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  Click

- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552  Click  

- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือน .พ.ศ.2551   Click

- กฏสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2478   Click

- กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557  Click

: ..................................................................... :

- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 460/2546 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
และคำสั่งที่ 640/2546 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลลูกจ้างให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด  Click

- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 350/2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินการ
ออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทน 
และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ  Click

- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 384/2551 เรื่อง การมอบอำนาจการออกคำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด  Click

- คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 407/2560 เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตและรับทราบการเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ   Click

: ..................................................................... :

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554     Click

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  Click

- ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  Click

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561  Click

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561     Click

 : ............................................................................................... :

 

กฏหมายและระเบียบ.. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กฏหมายและระเบียบ.. กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

กฏหมายและระเบียบ.. กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม