บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  

 

 


นายสันทาน  สีสา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

∞ ฝ่ายบริหารทั่วไป ∞

01

นางสุวัฒนา  ทรัพย์ทวีวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
           โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑๓๑๐๖ ภายใน ๓๐๒

 

 001
 นางสาวพัสลี  อวยชัย

  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
              โทร/โทรสาร 
๐ ๒๒๘๒ ๘๘๐๗ภายใน ๓๐๓/๓๕๗

 

 

∞ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ∞

pPiim

นางสาวพักตร์พิมล  สุวรรณโณ

  ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
           โทร
 ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๕๐ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๓ภายใน ๓๐๔/๓๐๕

 

 

1
นางจุฑารัชต์  ผุดผาด

  ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
         (ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม) โทร ๐ ๒๒๘๒ ๘๘๐๘

             โทรสาร 
๐ ๒๒๘๑ ๒๙๔๗ ภายใน ๓๐๙/๓๐๖

 

∞ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ∞

 11
นายสาธิต  ปานขำ

  ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๒ภายใน ๑๑๘

 

 

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม ∞

 1

นายสัมฤทธิ์  ตรีพลอักษร 

   ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
              โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๗๔ ภายใน ๓๐๗,๓๐๘