รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2559

 

รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 -  30 มิถุนายน 2559)

- รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 -  30 กันยายน 2559)


รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 -  30 กันยายน 2559)

- รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 -  30 กันยายน 2559)

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

คณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบอำนวยการด้านบริหารทั่วไป)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พัฒนาบุคลากรกรม)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ)

 

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบอำนวยการด้านบริหารทั่วไป)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พนักงานราชการ)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25560(งบลงทุนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พัฒนาบุคลากรกรม)
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560