ข่าวประชาสัมพันธ์

 รับสมัรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564
 
         -เอกสารแนบ1
          -กรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 เอกสารประกอบโครงการอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2564 จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลว 18 มี.ค. 64

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)

 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2564

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

 สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการปรับเปลียนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ.

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปก./ชก และตำแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง.

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ใหม่) 

กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ปี 2563

ขยายเวลาการสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง>>>

pic