• ภาพหน้าเว็บ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) และประจำปี 2563

 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ใหม่) 

กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ปี 2563

 นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ

ขยายเวลาการสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง>>>

pic