พิมพ์

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

  ระดับชำนาญการพิเศษ

 -นายสิทธิพร ปานใจ
  ผลงานทีเป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา เรื่อง การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ download

 - นางวิวาห์พร ลักษณะโภคิน 
    ผลงานทีเป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา เรื่อง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวิมานทอง จำกัด download

  ระดับชำนาญการ

 - นางสาวไก่แก้ว จัตุรัส  
   ผลงานทีเป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา เรื่อง ผลการตรวจการสหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด โดยทีมตรวจสอบสหกรณ์สานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 download

- นางสาววรรณพร บัณฑิตภูวนนท์  

   ผลงานทีเป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา เรื่อง การจัดงานเทศกาลผักผลไม้คุณภาพ download

  - นางสาวพรณิชา สุภาวงค์  
    ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด download

  -นางสาวสุมนา นาคแก้ว
  ผลงานทีเป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2558/59 จังหวัดสงขลา download

 

สื่อประชาสัมพันธ์