• logovision

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
         ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
 

        Document 256  ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก                           Document 256  ประกาศรับสมัครคัดเลือก           

        avatar  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์              avatar  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์

        avatar  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ avatar  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์

        avatar  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
         ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
 

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 

นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ

ขยายเวลาการสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

 กรมป่าไม้ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563

 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมหม่อนไหม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค"

 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  

         - รายชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

         - รายชื่อพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง>>>

pic

(job description)

อธิบดีเห็นชอบให้ใช้แบบบรรยายลักษณะงาน(่Job Description) เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/4962 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และ หนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/ว273 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

 หน่วยงาน   ดาวโหลด
 1.  ผู้ตรวจราชการกรม     
 2.  กลุ่มตรวจสอบภายใน   
 3.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 4.  สำนักงานเลขานุการกรม  
 5.  กองการเจ้าหน้าที่  
 6.  กองคลัง  
 7.  กองแผนงาน  
 8.  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์           
 9.  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า     
 10. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร       
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 12. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
 13. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
 14. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์     
 15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด