• ภาพหน้าเว็บ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

 ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563

 สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องการปรับเปลียนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ.

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

 การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2563

 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปก./ชก และตำแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ "เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน"

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) และประจำปี 2563

 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ใหม่) 

กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ปี 2563

 นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ

ขยายเวลาการสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง>>>

pic

(job description)

อธิบดีเห็นชอบให้ใช้แบบบรรยายลักษณะงาน(่Job Description) เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/4962 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และ หนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/ว273 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

 หน่วยงาน   ดาวโหลด
 1.  ผู้ตรวจราชการกรม     
 2.  กลุ่มตรวจสอบภายใน   
 3.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 4.  สำนักงานเลขานุการกรม  
 5.  กองการเจ้าหน้าที่  
 6.  กองคลัง  
 7.  กองแผนงาน  
 8.  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์           
 9.  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า     
 10. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร       
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 12. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
 13. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
 14. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์     
 15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด