• logovision

(job description)

อธิบดีเห็นชอบให้ใช้แบบบรรยายลักษณะงาน(่Job Description) เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/4962 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และ หนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/ว273 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

 หน่วยงาน   ดาวโหลด
 1.  ผู้ตรวจราชการกรม     
 2.  กลุ่มตรวจสอบภายใน   
 3.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 4.  สำนักงานเลขานุการกรม  
 5.  กองการเจ้าหน้าที่  
 6.  กองคลัง  
 7.  กองแผนงาน  
 8.  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์           
 9.  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า     
 10. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร       
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 12. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
 13. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
 14. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์     
 15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด     

 

 

 

 

ด่วนที่สุด การจัดเตรียมข้อมูลบุคคลและผลงานสำหรับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

             ll แบบประวัติบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ผอ.กอง/สำนัก/สกจ.)                     

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน 5 ตำแหน่ง) 

ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 2 ตำแหน่ง) 

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ผลคะแนนภาพรวม 
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 27 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ขยายเวลาการสไรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

 กรมป่าไม้ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 474/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 473/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2087/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2034/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2032/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563 

 ประกาศให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการพิเศษ ลงมา 

 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp : Basic Level)

 กรมหม่อนไหม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 

 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา "เพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้สูงวัย ผ่านระบบจัดหางานไฮเทค"

 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562  

         - รายชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

         - รายชื่อพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 5 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 33 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

  กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 11 ก.ย. 62 

   หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) ประจำปีงบประมาณ 2563

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  กรมการข้าวมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1568/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1567/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1566/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง

 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งเศรษฐกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

  ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์   (กกจ.จะเวียนคำสั่งทางระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์)

 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลว. 11 ธันวาคม 2556 (แก้ไขวิชาสอบภาค ก.)      >  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลว. 11 ธันวาคม 2556 <

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 30 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

 
 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จำนวน 33 ตำแหน่ง)

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ในรูปแบบ PDF  ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th 

>คลิกอ่านรายละเอียด<

  กรมประมงประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง 

  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และ ส4 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ 

<a href="/personnel/

 

pic

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว นำคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ติดตามผลการรักษา (รอบ 4 เดือน) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์  

กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้บริการเจาะเลือดเพื่อติดตามผลการตรวจรักษา
ประจำ(รอบ 4 เดือน) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 126 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 

นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม กพน.2 

กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่1 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ให้แก่พนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 60 ราย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆของการประกันตน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 126  

กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
ในหัวข้อ "รู้ทันโรค..ไม่ป่วย" โดย นพ.สิทธา ลิขิตนุกูล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ 

นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ไดhให้เกียรติมอบรางวัลกับผู้โชคดีในกิจกรรม
" ลดใช้แก้วน้ำพลาสติกและถุงพลาสติก " 
สำหรับรางวัลที่เหลือทางเราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์
ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ 

นางวนิดา รุ่มโรย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมตามแนววิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย
  

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่ 3,4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องเพชรไพฑูรย์ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก
ถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นหนทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยมีบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ รวม 100 คน
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน”
ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

 อ่านเพิ่มเติม : ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง