• ภาพหน้าเว็บ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) และประจำปี 2563

 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ใหม่) 

กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ปี 2563

 นำเสนอโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับกลุ่มข้าราชการ

ขยายเวลาการสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

 

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง>>>

pic

(job description)

อธิบดีเห็นชอบให้ใช้แบบบรรยายลักษณะงาน(่Job Description) เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/4962 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และ หนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/ว273 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

 หน่วยงาน   ดาวโหลด
 1.  ผู้ตรวจราชการกรม     
 2.  กลุ่มตรวจสอบภายใน   
 3.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 4.  สำนักงานเลขานุการกรม  
 5.  กองการเจ้าหน้าที่  
 6.  กองคลัง  
 7.  กองแผนงาน  
 8.  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์           
 9.  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า     
 10. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร       
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 12. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
 13. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
 14. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์     
 15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด