• ภาพสไลด์ iTA
  • ภาพสไลด์ดีเด่น พรก.
  • ภาพหน้าเว็บ

      

      

ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศรายชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นและพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

        - นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น   - พนักงานราชการดีเด่น

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ
        ข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564

   การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  

          - หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น
           - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น
          - คำอธิบายแบบเสนอชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์และพนักงานราชการดีเด่น
           -  แบบฟอร์มเสนอชื่อ

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ

         ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564

    พิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2564


                                                                                                                                                           อ่านทั้งหมด>>

(job description)

อธิบดีเห็นชอบให้ใช้แบบบรรยายลักษณะงาน(่Job Description) เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/4962 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และ หนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 1102/ว273 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

 หน่วยงาน   ดาวโหลด
 1.  ผู้ตรวจราชการกรม     
 2.  กลุ่มตรวจสอบภายใน   
 3.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 4.  สำนักงานเลขานุการกรม  
 5.  กองการเจ้าหน้าที่  
 6.  กองคลัง  
 7.  กองแผนงาน  
 8.  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์           
 9.  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า     
 10. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร       
 11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 12. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  
 13. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
 14. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์     
 15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด