• อุ่นไอรัก

คณะทำงาน (KM Team)

แผนการจัดการความรู้

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน KM

คลังความรู้

กิจกรรม

    - การประชุมทีมงานด้านการจัดความรู้ ครั้งที่ 1/2560

    - การประชุมจัดการความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่

    - การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือที่น่าสนใจ

หนังสือเวียน KM

- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้และผู้เกี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ เพื่อดำเนินจัดการความรู้

 

คู่มือปฏิบัติงาน

- คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

- คู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ

 

มิถุนายน 2561

 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 519/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2018

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และส4  

                             แบบฟอร์มใบสมัคร      download folder2/ส3      download folder ส4       

 โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ 7 ตำแหน่ง)

           mail  ด่วน!! ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 

พฤษภาคม 2561

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างประจำเข้ารับการทดสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส2 ส3 และส4 

                             แบบฟอร์มใบสมัคร      download folder2/ส3      download folder ส4       

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 439/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (57 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 โครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน” เอกสารบรรยาย 

การคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

     star 1915449 960 720  ส่วนภูมิภาค รวม สสพ.1 และ 2

                    เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2.1, เอกสารแนบ 2.2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4

     star 1915449 960 720  ส่วนกลาง ยกเว้น สสพ.1 และ 2

                    เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 400/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 399/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ HR News 

star 1915449 960 720หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงรองศาสตราจารย์ สุธีร์ ศุภนิตย์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) นิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา

             star 1915449 960 720  เอกสารหมายเลข 1 - 7(ใหม่)                                         star 1915449 960 720  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก (ใหม่)   

             star 1915449 960 720  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)               star 1915449 960 720  การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning)

 ประกาศรับสมัคร และ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ประจำปี 2561

 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Form รุ่นที่ 61 , 62 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับชำนาญการ 5 ตำแหน่ง) 

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 18 เมษายน 61  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

  ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งต้้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 3 ตำแหน่ง หากประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถจัดส่งข้อมูลบุคคลผลงาน และรูปถ่าย จำนวน 8 ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. (สามารถ download แบบได้ที่ website กองการเจ้าหน้าที่)

 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของ สำนักงาน ก.พ.

 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

 สำนักงาน ก.พ. ยกเลิกการสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบภาค ก. มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 (ตามหนังสือ ว3/2561)

              007787 glossy black 3d button icon arrows last arrow down >คลิกดูรายละเอียด< 


มีนาคม 2561

การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด"

บันทึก เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์

   ระดับเชี่ยวชาญ  *** ประกาศหลักเกณฑ์  ***ประกาศรับสมัคร  ***รายละเอียดตำแหน่ง pdf   word   ***ใบสมัคร

 ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน"

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ลงมา (ตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง และพิจารณาคุณสมบัติเกื้อกูล 3 ตำแหน่ง)
  

            mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5) ภายในวันที่ 25 มี.ค. 61  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th   

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

ข่าวกิจกรรม

<span style="color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helveti