• logovision

                      การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ∞

                                          ≈ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ≈

                                          ประกาศ     สมรรถนะหลัก     สมรรรถนะเฉพาะ     สมรรถนะผู้บริหาร

                                          สมรรถนะสายงาน     แบบประเมิน 1     แบบประเมิน 2     ภาคผนวก

 

                               ≠ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ≠

                                                                             ประกาศ     แบบประเมิน

 

                           ≈ คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล และคลังตัวชี้วัดกลาง ≈ 

                                                                 ปก     คำนำ     สารบัญ     คำอธิบายตัวชี้วัด

นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักจัดการงานทั่วไป  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเผยแพร่ บรรณารักษ์ นักวิชาการพัสดุ

 


AD

news apl

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 789 - 793 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

  ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63,64 

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัฐ 2 ตำแหน่ง 

  ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 15  news mar

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์       เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขยายเวลารับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 สำรวจความต้องการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมรับทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา (จำนวน 4 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "วิจัย เปลี่ยนโลก"

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว

 กรมป่าไม้ประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา(จำนวน 22 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญnews feb

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์

             ll ใบสมัครคัดเลือก

  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

  ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 รับสมัครคัเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน และ/หรือต่างประเทศประจำปี 2562

 ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา(จำนวน 10 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 12 ก.พ. 62  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 

news jan

 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

 รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

  ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  

  การทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

  แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan) โครงการ

  แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Action Plan) (อำนวยการด้านบริหารทั่วไป)

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ news dec

 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 

 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

 การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จำนวน 31 ตำแหน่ง)

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 4 ม.ค. 62  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จำนวน 1 ตำแหน่ง)  

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ประกาศเพิ่มข้อความในประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based) 

 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561  ตัวอย่างคำสั่ง  คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จำนวน 16 ตำแหน่ง)  

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561  ทาง Email: panida_by@cpd.go.thnews nov

 โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

      ll ใบสมัครคัดเลือก

 การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based) 

 ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562

 ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

             ll  เอกสารหมายเลข 1 - 7 (ใหม่)                                          ll  ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก    

             ll  ประกาศเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (ใหม่)                 ll   การจัดกลุ่มตำแหน่ง

 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

  ll ใบสมัครอำนวยการสูง (ผอ.กอง/สำนัก/สกจ.)

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13  news oct

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 969/2561 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำกับและอำนวยการในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 963/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 962/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 961/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 960/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/32382 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/32339 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/31749 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลดำรงตำแหน่งนิติกร

 การสอบภาค ก. พิเศษ ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2562    star_green

ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร English for Office Workers

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา(จำนวน 8 ตำแหน่ง)  

          mail  ด่วน!!ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเค้าโครงผลงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข4) และหรือข้อเสนอแนวคิด/วิธีพัฒนางาน (เอกสารหมายเลข5)  ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561  ทาง Email: panida_by@cpd.go.th

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องเส้นทางก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ star_green

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา(ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง)

<span style=

 

pic

 

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองการเจ้าหน้าที่ โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School ครั้งที่2/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 55 คน ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ชั้น1 อาคาร3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. Download 32x32

210561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน” และแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายปรีชา แนบถนอม หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 226 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 Download 32x32
ประมวลภาพ 
250461 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติธรรมตามแนววิถีพุทธฯ โดยพระสงฆ์
จากวัดไร่ขิง  ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61  Download 32x32
180461 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็๋นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61  Download 32x32
270361

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน จังหวัดชลบุรี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61  Download 32x32

8 12 2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะทำงานการจัดการเรียนการสอนแบบ CPD Unit School ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแนวทาง CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยมี นายสันทาน สีสา  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

20 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2560  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดนรนารถสุนทริการาม มียอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,922,633 บาท
 Download 32x32
319ff947d1e8d3f27976610814ba3f98 XL นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
ประจำปี 2560 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม 126 
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60  Download 32x32
16 นายเชิดชัย  พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย และมอบธงชาติ 
ให้แก่หน่วยงานกรม โดยนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ สทส. เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60  Download 32x32
d12fc2ba4cae84a5ddd14475d5a89895 XL ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประะธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมหสกรณ์ ชั้น 6 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60  Download 32x32
21151333 1564660480259369 272879622824471435 n

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยน
มุมมองและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน" ของ 6
หน่วยงาน ณ สทส.และ
โรงแรม ดิ วารี จอมเทียนบีช
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60  Download 32x32

S 3965093 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และประชุมคณะทำงานจัดการความรู้
(KM Team) ของกองการเจ้าหน้าที่
ณ ห้องประชุม 126 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60  Download 32x32
20638316 1914152482178122 3589623974782937756 n

นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ด้านการบริหารงานบุคคล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์" โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "พระราชบัญญัดิจัดซื้อจัดจ้างฯ" 
ให้แก่ข้าราชการทั่วประเทศ จำนวน 240 คน
ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60  Download 32x32

20624440 1603807779638826 321679138 n นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 5 วันที่ 26 ก.ค.60
  Download 32x32
20292878 735699349958355 7508913803219406897 n นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 126  วันที่
26 ก.ค.60  Download 32x32
20292936 734078406787116 3285031790881370723 n ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 Download 32x32
20258089 734169113444712 8218244814918315219 n นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ :สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง โดย สนง.กพ. ร่วมกับ กษ. โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะทำงานฯ (ศปท.) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. เมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2560  Download 32x32
20106501 728824117312545 2851631249505390081 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนแผนงานงบประมาณ 2560 พร้อมหารือเพื่อกำหนดมาตรการฯ การต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 Download 32x32
18664705 691168594411431 8441091756544690313 n นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี”แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 25 พ.ค.60  Download 32x32
15590274 585280441666914 3347105289820436573 n นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยมีนายสันทาน  สีสา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59

 อ่านเพิ่มเติม : ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง