regis63 2

 

64mar

magnifier 1787362 1280ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1147428540

magnifier 1787362 1280ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
        และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

 64feb

magnifier 1787362 1280ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งนายช่างโยธา

magnifier 1787362 1280ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 226,228-268 จำนวน 42 ราย สำรองลำดับที่ 269-278 จำนวน 10 ราย

2. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ในลำดับที่ 10-11 จำนวน 2 ราย สำรองลำดับที่ 12 จำนวน 1 ราย

3. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป) ในลำดับที่ 65-69 จำนวน 5 ราย สำรองลำดับที่ 71 จำนวน 1 ราย

magnifier 1787362 1280ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 

64jan

magnifier 1787362 1280ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

magnifier 1787362 1280ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

magnifier 1787362 1280ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

 click2562    

 click2561   

 click2560